Förskolan Butaland Segeltorp

Förskolan Butaland är en fristående förskola, belägen i en villa i hjärtat av Segeltorp- Snättringe förskoleområde.

Om oss

Förskolan Butaland är en fristående förskola, belägen i en villa med en kreativ och härlig trädgårdstomt i hjärtat av Segeltorp. Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur.

Förskolans huvudman är Butaland AB och erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna1-5 år.  Företaget har idag 3 förskolor i Huddinge som leds av rektor och skolchef.  All personal har gemensamma planeringsdagar, studiedagar och vissa arbetsträffar (APT) samt andra former av nätverksträffar, som vi betraktar som viktiga för hela verksamheten.
Butaland AB arbetar aktivt med förebyggande säkerhetsarbete såsom kris- och beredskapsplaner för förskolorna, egenkontroll av arbetsmiljön, miljöbalken, barnsäkerhet och brandskydd. Tillbud och skador registreras och analyseras enligt kvalitetssäkrande rutiner.

Förskolan är godkänd utifrån de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-, arbetsmiljö- och barnsäkerhetsronder för att miljön ska vara en säker och trygg plats för både barn och personal att vistas i.

Förskolan har 40-42 platser för barn från 1 år till 5 år på 2 avdelningar. Vi jobbar med åldersindelade grupper, som i sin tur delas in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.
 Vi erbjuder fräsch mat, som är tillagad i vårt tillagningskök som ligger på Happyland förskola. Maten består till stor del av ekologiska varor. Vi har precis som hela Huddinge kommun som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2020.

Förskolan Butaland har fokus på språk samt på musik och rörelse. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på förskolan Butaland genom att anställa både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor.

Genom musik och rörelse hjälper vi barnen att hitta andra uttryckssätt än ord. 

Barnyoga!

Med yogarörelser tränar vi styrka, balans och koordination mm. Stärker vår självkänsla. Syftet är att känna gemenskap, få kroppskännedom och öva på koncentrationsförmågan.

Att vara ute i naturen och behärska härliga miljöer så som skog, park, affärer och sjön är oerhört viktig för en liten människa som ska leva i vårt demokratiska samhälle.

Vårt arbete omfattar läroplanens målområden och vi erbjuder:

 • Planerade aktiviteter inne och ute
 • Barnyoga
 • Bad (från 3 år)
 • Enkel programmering
 • Museum och barnteater
 • Biblioteket
 • Parkleken etc
 • Hel/halvdagsutflykter med egen buss (från 3 år)

Att skapa kreativitet, kulturkompetens och social träning i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Butalands barn!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet kl. 06.30–18.00.
Personalen har fem studiedagar per år och då är verksamheten stängd. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till rektoren, så att en tillfällig plats kan ordnas.

Förskolan är stängd under fyra sommarveckor, men om man behöver barnomsorg under de veckorna ,så kan man anmäla det till rektor eller platschef i så god tid som möjligt.

Så här arbetar vi

Vårt arbetssätt att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

På förskolan arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekplatser. Utemiljön ser vi som ett av förskolans pedagogiska rum. 

Barns första steg är viktiga: Kommunikation, samspel, samarbete, lärande tillsammans med undervisning utvecklar barnet verbalt, kroppsligt och vid användande av teckenspråk (TAKK).  Därför vill vi ge barnen flera verktyg, som ger dem nya möjligheter till lärande, kommunikation och kunskap. Detta når vi genom organiserad och fri lek, rutinsituationer, experiment, samlingar och biblioteksbesök osv.

Vi arbetar mycket med rytmik, sång, dans och yoga. Detta främjar barnens språk-och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans.

Språkutveckling i förskolan sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi på det svenska och engelska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. Barn med annat modersmål än svenska får stöd i sin språkutveckling. Vi berättar om olika kulturer och på så vis stärker vi barnen i sin identitet.

Vi arbetar aktivt och stödjande med barn som har olika svårigheter. Förskolans specialpedagog övar själv med barnen samt handleder också vår personal i arbetet med barn, som kan behöva extra träning.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna se, i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla vår kvalitet.

Goda, vällagade och näringsriktiga måltider är en förutsättning för att växa och utvecklas på bästa sätt. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har alltid en vegetarisk dag i veckan. Specialkost serveras till de barn som så behöver. Vi serverar samma mat till personalen som till barnen.

Föräldrasamverkan

Vi vill vara din högra hand! Detta gör vi genom lättillgänglig information för vårdnadshavare via Tyra-appen, men också genom bra bemötande, glad och flexibel personal och genom bra kost. All förskolans personal försöker vara flexibel med tider som passar just er vardag.

Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare och anhöriga vid lämning och hämtning. Dessa dagliga möten vid Tamburen mellan pedagoger och vårdnadshavare är visserligen korta, men för oss alla värdefulla.

Vårdnadshavare vill vi alltid så fort som möjligt informera om viktiga händelser. Vid inskolningen informeras vårdnadshavare naturligtvis om vilka styrdokument som gäller för verksamheten och vad dessa innebär.

Vi har olika forum för våra föräldrar:

 • föräldraråd, som träffas minst 1 gång/termin
 • föräldramöte -1 gång/år
 • föräldrafika-1 gång/år
 • utvecklingssamtal- 1 gång/år
 • olika fester och traditionsdagar

Hela personalen på vår förskola Butaland strävar efter att ha bästa möjliga kontakt med våra barns vårdnadshavare och skapa en lycklig och utvecklande miljö för våra barn, vilket är vår viktiga målsättning.

Vi strävar efter att överraska vårdnadshavare och anhöriga med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande.

Kontakta oss

Telefon

E-post

Frånvaroanmälan

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?