Jämför förskolor - mina val

Uppgifterna i sammanställningen visar adress, antal barn på förskolan och resultat från den digitala föräldraenkät som genomfördes november 2019. Nytt resultat presenteras i början av 2024.

Siffrorna visar hur många procent av föräldrarna som tycker att påståendena stämmer med deras upplevelse av förskolan. Hit räknas de som svarat Ganska bra eller Helt och hållet på en femgradig skala. Övriga svarsalternativ är Inte alls, Ganska dåligt, Vet inte.

I och med att enkäten från och med 2019 har ett Vet inte-alternativ innebär det att även om procentsatsen är låg behöver det inte betyda att övriga vårdnadshavare svarat negativt.

Pedagogisk omsorg finns inte med i jämför service eftersom de ofta består av en dagbarnvårdare som har en barngrupp. Det gör det svårt att visa statistik om dem.

Denna tabell visar en jämförelse mellan skolorna.
Ta bort