Förskolan Hagen

Förskolan Hagen är en kommunal förskola som ligger i Segeltorp och tillhör förskoleområdet Segeltorp-Snättringe.

Om oss

Förskolan Hagen är en kommunal förskola i Segeltorp.

Rektor och enhetschef ansvarar för den pedagogiska verksamheten, kvaliteten, personalen och ekonomin inom hela området. I området finns även pedagogisk handledare, vars roll är att kontinuerligt träffa arbetslagen för att utveckla verksamheten genom bland annat gemensam reflektion.

I arbetslagen arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolläraren ansvarar för att undervisningen följer förskolans styrdokument samt att utbildningen följs upp och utvecklas kontinuerligt.

Arbetslaget ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Samarbete mellan förskolorna inom området sker i form av kompetensutbyte under arbetsplatsträffar, studiedagar, nätverksträffar, utvecklingsgrupper med mera. Vid dessa tillfällen arbetar vi med uppföljning, utvärdering och utveckling av utbildningen.

Under fem veckor på sommaren samarbetar vi inom förskoleområdet, en förskola är alltid öppen.
Vi följer Huddinge kommuns matsedel där alla måltider är näringsberäknade och utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.

Grupper

Hagen har fyra avdelningar; Gullvivan och Blåklockan för de yngre barnen samt Violen och Skogsstjärnan för de äldre barnen. På förskolan finns även en paviljong, Vitsippan, som används då det finns behov av fler platser.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har fem studiedagar per år då är förskolan stängd. Dessa dagar är till för att hela personalgruppen under dagtid ska få förutsättningar för att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling.

Den som själv inte kan ordna barnomsorg måste anmäla det till arbetslaget senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Så här arbetar vi

Den pedagogiska miljön, inne och ute, erbjuder platser för det arrangerade lärandet och lek för lekens egen skull. Gården erbjuder mängder med olika material som naturen har att tillgå och detta används på olika sätt utifrån de olika situationer som pedagoger och barn befinner sig i.

Vattensamlingar är perfekt för att utforska och lära om vatten, vi experimenterar bland annat kring hur bubblor kan bildas och provar våra olika teorier.

Att få uttrycka sina teorier och sedan ha möjlighet att prova dem i praktiken är en stor del av barnens utvecklade kunnande och förmågan att reflektera kring sig själva och situationen.

Vi arbetar med förskolans uppdrag som en helhet, lärandet pågår hela tiden, alla delar i verksamheten är lika viktiga. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. Med hjälp av dokumentation reflekterar vi över barnens tillvägagångssätt och deras lärprocesser.

Vi arbetar med lärplattor som pedagogiskt verktyg för bland annat dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Digitala, såväl som analoga verktyg, är en viktig del i förskolans utbildning och ska ingå som en del i undervisningen. Det kan till exempel vara digitala mikroskop, programmering, QR-koder.

Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Därför är det viktigt att du är delaktig och har insyn i det som sker på förskolan.

De olika former för föräldrasamverkan som vi erbjuder är:

  • Föräldraaktiv introduktion
  • Uppföljningssamtal
  • Föräldramöten
  • Information för nya föräldrar
  • Utvecklingssamtal
  • Veckobrev
  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • Drop-in aktiviteter

För att få en tydligare bild av hur ditt barn har det under en dag på förskolan är du som förälder alltid välkommen att delta, i samråd med arbetslaget.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Gullvivan 08-535 330 22 070-870 69 95
Blåklockan 08-535 330 26 070-870 04 34
Violen 08-535 330 37 070-870 03 61
Skogsstjärnan 08-535 330 23 070-871 19 23

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

 

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?