Förskolan Linnean

Linnean är en kommunal förskola som tillhör förskoleområdet Flemingsberg.

Om oss

Linnean är en kommunal förskola och en av de sex förskolor som tillhör förskoleområdet Flemingsberg.

Vi strävar efter att dela in barnen efter ålder för att bättre kunna anpassa miljö och material efter barnens behov och intressen. Vi har skapat en organisation där pedagoger, pedagogiska ledare och rektorer träffas kontinuerligt för att uppmuntra kunskapsutbyte, samarbete, engagemang och utveckling av verksamheten.

Vi vill att våra förskolor ska vara en plats där barnen får uppleva glädje, utveckla nära relationer med kamrater samt möta utmaningar som möjliggör lärande och utveckling.

Förskolan Linnean ligger i den alltmer expanderande och expansiva delen av Flemingsberg med närhet både till natur och till viktiga samhällspunkter som Huddinge universitetssjukhus och Södertörns högskola.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

Vår verksamhet präglas av en öppen kommunikation mellan barn och pedagoger. Tillsammans formar vi våra värderingar i ömsesidig respekt.

Vår barn- och kunskapssyn utgår från att varje barn har förmåga och vilja att lära och utforska sin omvärld tillsammans med andra barn. För att kunna göra det behöver barnen pedagoger som kan lyssna till dem, är engagerade och medforskande.

Vi arbetar språkutvecklande, vilket innebär att pedagogerna på Linnean är måna om att ständigt använda ett rikt och utbyggt vardagsspråk med barnen.

Miljön har en central roll i förskoleområdets förskolor och bygger på barnens delaktighet och inflytande. Alla barn ska känna att de blir tagna på allvar och har möjlighet att påverka sin vardag.

Vi ordnar många mötesplatser där barnen kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Vår tillämpning av pedagogisk dokumentation hjälper oss att utveckla vårt arbete och hjälper att säkerställa att vi arbetar efter målen i läroplanen för förskolan.

Föräldrasamverkan

Föräldrars insyn och delaktighet i sitt barns förskoleverksamhet är betydelsefullt för samarbetet mellan hem och förskola. Vi vill att våra barns familjer alltid ska känna sig välkomna och vi månar därför om att hålla god kontakt och dialog med alla våra föräldrar.

Innan barnen börjar på förskolan har vi ett inskrivningssamtal där vi utgår från organisationens introduktionsmaterial. Föräldrarna berättar då om sina barn och om sina önskemål och förväntningar på förskolan. Vi berättar om vår verksamhet. Inskolningen försöker vi sedan planera efter varje barn och familjs behov. Efter en tid har vi ett uppföljningssamtal.

Den vardagliga kontakten sker oftast vid lämning och hämtning. Vi är angelägna om att det sker ett tydligt och varmt mottagande av varje barn. Oftast finns möjlighet till kortare samtal mellan pedagog och förälder.

Varje termin träffar vi föräldrarna enskilt och samtalar kring deras barns trivsel, lärande och utveckling, det vill säga ett utvecklingssamtal. Föräldrarna kan självklart när som helst be om tid för ytterligare samtal. De ska känna att de får fråga om vad som helst och tycka till om det som deras barn gör på förskolan.

Andra former av forum som vi bjuder in till är informations- och föräldramöten då vi berättar om verksamheten, diskuterar och lyssnar till föräldrarnas idéer och synpunkter. Vi bjuder även in till föräldrakaffe, Lucia och familjefester där alla barn, föräldrar och pedagoger har möjlighet att träffas.

När våra äldsta barn ska börja förskoleklass, bjuder vi in föräldrarna till ett överföringssamtal med skolan.

Visning av förskolan

Är du nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan? Vi har visningsdag sista måndagen i varje månad, klockan 13.30 (med undantag för december, juni, juli och augusti).

Kontakta förskolan, be att få prata med samordnare och boka in dig på någon av våra visningar!

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Snigeln 1–3 år
Myran 1–3 år
Ekorren 3–5 år
Haren 3–5 år

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?