Förskolan Nyckelpigan

Förskolan Nykelpigan är en kommunal förskola i förskoleområdet Glömsta-Vårby. Förskolan ligger i Vårby Gård.

Om oss

Förskolan Nyckelpigan är en kommunal förskola i Vårby Gård. Förskolan har fyra avdelningar och vi strävar efter att barngrupperna ska vara så ålderhomogena som möjligt.

Enhetens vision är:
Vi ska utforma en utbildning med hög kvalitet som grundar sig på god omsorg, välkomnande, utforskande och lek.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

För att ta till vara på alla barns kompetenser och intressen arbetar vi projekterande, där barnen ges möjlighet att vara utforskande individer tillsammans med pedagogerna. Den medutforskande pedagogen har till uppgift att göra barnen till aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande.

Våra fyra bärande grundpelare är projekterande, pedagogisk dokumentation, 100-språklighet och lärmiljön som ett aktivt verktyg att skapa meningsfulla sammanhang i våra verksamheter. Vi bygger upp våra lärmiljöer så att de är välkomnande, tilltalande, tydliga och tillgängliga för alla barn.

Vår utbildning vilar på läroplanen för förskolan och skollagen.

Estetik och 100-språklighet

Vi strävar efter en utbildning där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Vi strävar efter att barn ska få tillgång till många olika varierande uttryckssätt - de ska få möjlighet till att bli 100-språkliga. Estetiken har därför en central roll i våra verksamheter. Barnen ska ha daglig tillgång till olika former av skapande, musik, dans, lek och så vidare.

Det kompetenta barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig i både vårt förhållningssätt till barnen och i vår miljö på förskolan.

Lockar till läsning

Högläsning, sagor och bilderböcker är en naturlig del av vår verksamhet. Det är en viktig grund för barnens läsförståelse längre fram i livet och ger ökat ordförråd och näring till barns fantasi. Alla barn har tillgång till böcker på sin avdelning och vi arbetar aktivt med att på olika sätt locka barn till läsning.

Trygghet

Förskolan är noga med att alla barn är trygga både fysiskt och psykiskt. Vi gör kontinuerliga observationer för att säkerställa att alla barn känner sig trygga. Detta gör vi också med hjälp av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Föräldrasamverkan

Vi sätter stort värde på den dagliga dialogen med dig som förälder kring ditt barn, vi lämnar ut familjebrev regelbundet med information om vad ditt barn har varit med och gjort på förskolan.

Vi erbjuder dig som förälder:

  • ett individuellt utvecklingssamtal per år eller vid behov
  • föräldramöten en gång per termin
  • uppföljningssamtal efter introduktionen.

Vad utmärker just vår förskola?

På förskolan Nyckelpigan har vi tagit ställning till att språket ska vara i fokus i vår utbildning. Vi arbetar för att barnen ska bli kommunikativa medborgare som är rustade inför vidare utbildning. Vi stärker det svenska språket samtidigt som vi tar tillvara på barnens flerspråkighetskompetens.

På förskolan har vi ett stort "sagotek" som förskolans alla barn har tillgång till. I "Sagoteket" har vi många böcker både på svenska och på andra språk samt konkret material till sagorna.
Vi använder TAKK på förskolan Nyckelpigan. Tecken används tillsammans med tal, som stöd vid språkutvecklingen och på den nivå som barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelsen för alla barn.

Kontakta oss

Avdelningar

Erövrarna 08-535 358 89 eller 070-198 38 76
Äventyrarna 08-535 358 88 eller 070-198 38 75
Undersökarna 08-535 358 86 eller 070-198 38 73
Upptäckarna  08-535 358 84 eller 070-198 53 10

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 11 mars 2024

Var informationen till din hjälp?