Förskolan Sörskogen

Förskolan Sörskogen är en kommunal förskola som ingår i Sjödalens förskolor.

Om oss

Förskolan ligger i området Sörskogen dit man tar sig på cirka 10 minuter med buss 703 eller 710.

Sörskogen ingår i Sjödalens förskoleområde tillsammans med förskolorna Albatrossen, Balingsnäs, Draken, Elden, Sagoskogen, Sörskogen, Ängen och Äpplet.

Våra avdelningar

Förskolan har tre avdelningar: Smultronet 1–3 år, Lingonet 3–5 år och Hallonet 3–5 år.

Så här arbetar vi

Sjödalens förskoleområde kännetecknas av hållbarhet på alla nivåer och för alla. Våra förskolor ska vara barnens arena för lärande och lek, utforskande och glädje. Vi gör detta genom att integrera alla läroplanens mål i ett utforskande och projekterande arbetssätt.

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för att barnen får vistas i mindre grupper större delen av dagen.

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek, utforskande och skapande väcker vi nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken och utforskandet med material och frågeställningar som kan ta leken och utforskandet vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder.

En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Huddinge kommuns riktlinjer "Utforska språken" ligger till grund för att vi organiserar för högläsning och boksamtal varje dag. Vi erbjuder litteratur på olika språk, i olika genrer och översätter nyckelbegrepp i verksamheten till olika språk.

Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett projekterande arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är vi följsamma och tar tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, i syfte att följa upp, utvärdera och planera undervisningen. På så sätt ökar vi möjligheten för barnen att bli delaktiga och få inflytande i verksamheten.

I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder rektor det pedagogiska utvecklingsarbetet. Till stöd finns pedagogisk utvecklare och vid behov handledning av Förskolestöd.

Föräldrasamverkan

Grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola läggs redan vid introduktionen. Introduktionen bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavaren, som tillsammans med barnet är med i förskolans verksamhet mellan 09.00–15.00.

Introduktionsperiodens längd avgörs av det enskilda barnets behov, men räkna med två veckor. Efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal, där vi går igenom hur introduktionen upplevts.

Vi värnar den dagliga dialogen och erbjuder dessutom utvecklingssamtal en gång per läsår. Tillsammans med vårdnadshavare får vi en samlad bild av barnet, något som stödjer oss i att organisera för en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Varje höst har vi föräldramöte och två gånger per läsår bjuder rektor in alla vårdnadshavare till ett samrådsmöte. 

Förutom att vi synliggör vår verksamhet genom dokumentation på förskolan får vårdnadshavaren genom Unikum kontinuerlig information om den verksamhet barnet varit delaktiga i samt övrig aktuell information.

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge kommuns förskolematsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.

Vi strävar efter att ge barnen sunda kostvanor och lägger stor vikt vid att vara goda förebilder. Vi har en hög andel livsmedel som är ekologiska och kravmärkta. Det serveras rikligt med varierade grönsaker och frukt dagligen.

Behöver ert barn specialkost tillhandahåller vi det efter överenskommelse och behov.

Kontakta oss

Avdelningar

Smultronet 08-535 305 92
Lingonet 08-535 305 91
Hallonet 08-535 381 32

Visningar och öppet hus

Om du är nyfiken på vår verksamhet och vill besöka förskolan, kontakta Sandra Netzell:

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?