Förskolan Svanen

Förskolan Svanen är en kommunal förskola som ingår i Skogåsförskoleområde.

Om oss

Förskolan Svanen är en kommunal förskola som ligger mitt i ett bostadsområde på Studievägen i Skogås. Skogås är en naturnära förort i Huddinge kommuns östra delar. Närheten till både stad, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan.

Förskolan har en liten inhägnad gård, men också tillgång till den allmänna lekplats som ligger i direkt anslutning till Svanen. Runt förskolan finns parker och lekplatser som vi ofta går till med barnen. Vi gör även utflykter i skogen och besöker andra platser i närmiljön.

På Svanen strävar vi efter att varje barn ska känna glädje och meningsfullhet i vardagen på vår förskola. Det gör vi genom att vara goda förebilder och närvarande pedagoger.

På vår skola utgår vi alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Utifrån gemensamma teman och formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.

Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.

Området har en specialpedagog som tillsammans med pedagogerna arbetar för att utveckla verksamheten, så att den passar alla barn.

Förskolan Svanen präglas av en atmosfär fylld av värme och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att ge barn och föräldrar ett bra bemötande. Alla är viktiga och förtjänar att få respekt för sina åsikter. Vi tar både fasta på det positiva i människor och situationer, och vet att alla har något att lära oss. Genom att lyfta fram det som är bra utvecklas vi på ett positivt sätt.

Maten

Vi får vår mat från en intilliggande förskola, Stenbocken, som är omsorgsfullt tillagad utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. I strävan efter en hållbar utveckling lagas så mycket som möjligt från grunden. 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varje år har vi fem studiedagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Så här arbetar vi

Vi vet att barnen har en inneboende drivkraft att på egen hand lära sig och söka kunskap, med engagerade pedagoger som stöd. Detta gör att vi pedagoger måste vara nyfikna, lyssnande och följsamma med barnens intressen. Vi undersöker, upptäcker, dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen kring olika fenomen som kan mynna ut i projekt som en hel avdelning arbetar med under ett läsår. Får barnen rätt uppmuntran kan deras intressen växa sig starkare och röra sig mellan många olika ämnesområden, som till exempel matematik, kommunikation och naturvetenskap.

Möts i språk och matematik

Vi pedagoger använder ett rikt språk, sätter ord på det som händer och är noga med att förklara olika begrepp tillsammans med barnen. Vi samtalar och läser ofta böcker tillsammans.

I vardagen finns matematik som vi synliggör och arbetar med, till exempel genom att prata om avstånd, mängd och antal. På våra avdelningar skapar vi mötesplatser som inspirerar till språk- och matematikaktiviteter.

Uppmuntrar kreativitet

Alla barn på Svanen har tillgång till en ateljé med många typer av material. Där får barnen prova på att uttrycka sig i olika tekniker och med olika former av estetiska uttryck. Vi tänker att estetik i sig är ett språk, som hjälper barn att kommunicera med sin omvärld. 

Naturvetenskap både inne och ute

Vårt mål är att vara ute varje dag och utforska gården och närmiljön. Vi hittar sand, stenar, pinnar, växter och djur. Det är bara vid oväder eller sträng kyla som vi ibland väljer att stanna inne, särskilt med de minsta barnen.

På våra avdelningar har vi mötesplatser som inspirerar till bygg och konstruktion med olika typer av material som anpassas efter barnens intressen. Barnen får också utforska vatten och sand, både ute och inne.

Föräldrasamverkan

Inskolning

Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn.

Vi anpassar introduktionen efter varje barn och därför tar introduktionen olika lång tid. För de yngsta barnen tar introduktionen oftast längre tid medan barn som har tidigare erfarenhet av förskola, oftast behöver lite kortare tid för att känna sig trygga. Ibland har vi även gruppintroduktioner för flera barn och familjer samtidigt.

Introduktionen syftar till att barn och familjer skall lära känna förskolans verksamhet i lugn takt.

Nära kontakt med hemmen

Föräldrarna är våra mest betydelsefulla samarbetspartners. Det är viktigt att vi lär känna varandra och har en bra daglig kommunikation om hur det går för barnet på förskolan. En god relation gynnar barnets utveckling och länkar ihop barnets olika världar; förskolan och hemmet.

Föräldrarna ska ha god inblick i vad som händer och känna sig delaktiga i verksamheten här på Svanen. Därför lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten vid hämtning och lämning, Vi uppmuntrar också föräldrarna att tänka till kring pedagogisk dokumentation, bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöten och drop-in, samt skriver informationsbrev.

Vi vill gärna att föräldrar kommer till oss med synpunkter och frågor, oavsett vad det gäller. Tillsammans kan vi alltid hitta lösningar.

Kontakta oss

Avdelningar

Norrgården 08-535 349 37
Sörgården 08-535 351 53
Mellangården 08-535 351 54

Vid frånvaro

Ledning


Besöksadress

 

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?