Förskolan Talldalen

Förskolan Talldalen är en kommunal förskola som ingår i Glömsta-Vårby förskoleområde. Ligger i Glömsta bostadsområde.

Om oss

Förskolan Talldalen är en kommunal förskola.

Enhetens vision är: Vi ska utforma en utbildning med hög kvalitet som grundar sig på god omsorg, välkommande, utforskning och lek.

Förskolan består av fyra avdelningar, där vi strävar efter att barngrupperna ska vara så åldershomogena som möjligt.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

För att ta till vara på alla barns kompetenser och intressen arbetar vi projekterande, där barnen ges möjlighet att vara utforskande individer tillsammans med pedagogerna. Den medforskande pedagogen har till uppgift att göra barnen till aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande.

Glömsta-Vårbys fyra bärande grundpelare är projekterande, pedagogisk dokumentation, 100-språklighet och lärmiljön som ett aktivt verktyg att skapa meningsfulla sammanhang i våra verksamheter. Vi bygger upp våra lärmiljöer så de är välkomnande, tilltalande, tydliga och tillgängliga för alla barn. 

Estetik och 100-språklighet

Vi strävar efter en utbildning där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra.

Estetiken har därför en central roll i våra verksamheter. Barnen ska ha daglig tillgång till olika former av skapande, musik, dans, lek och så vidare.

Förskolan ska vara en mötesplast för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.
Vår utbildning vilar på läroplanen för förskolan och skollagen.

Kompetenta barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig både i vårt förhållningssätt och i vår miljö på förskolan.

Lockar till läsning

Högläsning, sagor och bilderböcker är en naturlig del av vår verksamhet. Det är en viktig grund för barnens läsförståelse längre fram i livet och ger ökat ordförråd och näring till barns fantasi. Alla barn har tillgång till böcker på sin avdelning och vi arbetar aktivt med att på olika sätt locka barn till läsning.

Trygghet

Förskolan är noga med att alla barn är trygga både fysiskt och psykiskt. Vi gör kontinuerliga observationer för att säkerställa att alla barn känner sig trygga. Detta gör vi också med hjälp av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Föräldrasamverkan

Vi sätter stort värde på den dagliga dialogen med dig som förälder kring ditt barn, vi lämnar ut familjebrev regelbundet med information om vad ditt barn har varit med och gjort på förskolan. Varje avdelning har också ett eget Instagramkonto som du som vårdnadshavare kan följa.

Vi erbjuder dig som förälder:

  • Ett individuellt utvecklingssamtal per år eller vid behov.
  • Föräldramöten en gång per termin.
  • Uppföljningssamtal efter introduktionen.

Under året uppkommer även fler festliga tillfällen som du som förälder bjuds in till som till exempel drop-in-fika, luciafirande och vår- och sommarfest.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Månskenet 08-535 371 52 eller 070-1985848
Regnbågen 08-535 371 53 eller 070-1985849
Solstrålen 08-535 371 54 eller 070-1985850
Stjärnan 08-535 371 55 eller 070-1985851

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 28 februari 2024

Var informationen till din hjälp?