Överklaga beslut om skola

Om du är missnöjd med grundskolenämndens beslut om skola för ditt barn kan du överklaga det hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Riktlinjer för skolplacering i Huddinge kommun

Du måste överklaga beslutet skriftligt. Din överklagan måste ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att du fått beslutet. 

När du överklagar, skriv tydligt: 

  • att det är ett överklagande till förvaltningsrätten
  • vilket beslut du överklagar
  • vem beslutet berör
  • vilken ändring i beslutet som du vill ha.

Tänk på att båda vårdnadshavarna behöver skriva under överklagan. 

Skicka din överklagan till: 
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Överklaga enligt kommunallagen

Beslut om skolplacering i kommunala skolor med stöd av närhetsprincipen tas av grundskolechefen och kan inte kan överklagas. Det betyder att du inte kan överklaga själva skolplaceringen. Ett sådant beslut kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Genom laglighetsprövningen prövas bara om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt eller skäligt. 

Enligt kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:

  1. det inte tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklaga beslut om skolplacering till förvaltningsrätten

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?