Klagomål på grundskolan

Om du är missnöjd eller har klagomål på en skola ska du först vända dig till den verksamhet du vill klaga på. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar kan du ta ärendet vidare.

Grundskolorna själva anmäler, utreder och följer upp all kränkande behandling inom skolan. I Huddinge har vi nolltolerans mot kränkande behandling. 

Nolltolerans mot kränkande behandling

1. Kontakta först skolan

Prata direkt med klassföreståndaren eller annan person på skolan om du är missnöjd med utbildningen, om en elev har svårigheter i skolan eller om du har andra klagomål på verksamheten.

Om du inte tycker att du får hjälp eller svar går du vidare till steg 2. 

2. Kontakta därefter rektor

Om problemet inte har löst sig efter samtal med klassföreståndare eller annan skolpersonal, ska du prata med skolans rektor.

Är du fortsatt missnöjd efter det samtalet kan du lämna ett skriftligt klagomål. 

Lämna klagomål på grundskolan

Du kan även eller fylla i en papperblankett hos Servicecenter.

3. Kontakta sedan barn- och utbildningsförvaltningen

Du kan vända dig till grundskoleavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen för att framföra ditt klagomål. Till exempel om du är missnöjd med rektorns hantering av ett klagomål eller rektorns tjänsteutövning eller agerande.

Använd webbformuläret på huddinge.se. Skriv att klagomålet riktar sig till grundskoleavdelningen så skickas det till rätt person.

Lämna klagomål på grundskolan

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med oss gäller offentlighetsprincipen. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av en synpunkt eller ett klagomål sekretessbeläggas.

Offentlighetsprincipen

Andra myndigheter

Om du upplever att steg 13 inte har hjälpt kan du låta en övergripande myndighet utreda ärendet. Det gäller ärenden som handlar om 

  • missförhållanden på skolan
  • kränkningar
  • brister i undervisningen 
  • särskilt stöd.

Du vänder du dig till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, BEO. BEO är en del av Skolinspektionen och arbetar särskilt mot kränkningar och mobbning. 

Skolinspektionen (skolinspektionen.se)

 BEO (beo.skolinspektionen.se)

Uppdaterad 8 maj 2024

Var informationen till din hjälp?