Klagomål på gymnasieskolan

Om du är missnöjd eller har klagomål på en skola eller utbildning ska du först vända dig till den verksamhet du vill klaga på. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar kan du ta ärendet vidare.

1. Kontakta den som ärendet berör

Har du synpunkter eller klagomål på en skola eller en utbildning ska du i första hand vända dig till den som är närmast berörd. Det kan vara en lärare, mentor, coach eller annan personal på skolan. Du bör lämna klagomålet så snart som möjligt efter det du vill klaga på har inträffat. 

Om du inte tycker att du får hjälp eller svar kan du gå vidare till steg 2. 

2. Kontakta rektor

Vänd dig till skolans rektor om ditt klagomål gäller skolans verksamhet i stort, eller om du inte har fått hjälp och svar i steg 1. Om du hellre vill använda en pappersblankett kan du vända dig till Servicecenter.

Om du fortfarande är missnöjd efter att ha pratat med skolans rektor kan du gå vidare till steg 3. 

3. Kontakta gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Du kan vända dig till verksamhetschefen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att framföra dina klagomål. Det kan till exempel vara om du är missnöjd med rektorns hantering av ditt klagomål, eller rektorns agerande. 

Använd webbformuläret på huddinge.se för att lämna ditt klagomål. Skriv att klagomålet riktar sig till verksamhetschefen så skickas det till rätt person.

Lämna klagomål på gymnasieskolan

Andra myndigheter

Om du upplever att steg 13 inte har hjälpt kan du låta en övergripande myndighet utreda ärendet. Det gäller ärenden som handlar om 

  • missförhållanden på skolan
  • kränkningar
  • brister i undervisningen
  • ärenden om  särskilt stöd.

På Skolinspektionens webbplats får du hjälp att vända dig till rätt myndighet. 

Anmäla missförhållanden i skolan (skolinspektionen.se)

Andra myndigheter du kan vända dig till: 

Barn- och elevombudet (BEO)

Skolväsendets överklagandenämnd (overklagandenamnden.se)

Arbetsmiljöverket (arbetsmiljoverket.se)

Diskrimineringsombudsmannen (do.se)

Polisen (polisen.se).

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller barn- och utbildningsförvaltningen gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling. Alla som begär det har rätt att läsa allmänna handlingar. 

Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?