Resebarometer – säkra skolvägar

Huddinge kommun genomför resvaneundersökningar för att mäta hur elever i grundskolan tar sig till skolan.

Så reser eleverna i år F-6 i Huddinge

Sedan 2009 har Huddinge kommun undersökt hur stor andel av barnen som skjutsas med bil till skolan. Resultatet visar att andelen har minskat sedan mätningarna började. I dag åker ungefär 1 av 5 elever bil till skolan.

Andelen barn som skjutsas med bil minskar

Totalt skjutsas 20 procent av eleverna med bil till skolan. Detta är en minskning med en procentenhet sedan den förra mätningen.

Diagram över andel barn som skjutsas till skolan.
Diagram 1. Andel barn som skjutsas med bil till skolan.

20 procent av vårdnadshavarna skulle vara intresserade av att vara med och anordna gåtåg. Av de som inte är intresserade är den vanligaste anledningen tidsbrist.

Så kom barnen till skolan 2023

Majoriteten av kommunens elever reser med hållbara färdmedel som gång (46 %), cykel (26 %) och kollektivt (20 %).

Diagrama som visar hur elever  i Huddinge reser år 2023.
Diagram 2. Så reser elever i Huddinge reser år 2023.

Avstånd har betydelse för val av färdmedel

Det finns tydliga samband mellan avstånd till skolan och andelen som väljer att gå respektive att åka bil. Det finns en hög potential att gå eller cykla till skolan då 83 procent av eleverna har mindre än 2 km till skolan. Andelen som skjutsar till skolan med bil ökar ju längre bort från skolan barnet bor.

I undersökningen fick eleverna svara på hur långt de har till skolan. Resultatet visar att majoriteten (83 procent) av eleverna har 2 kilometer eller kortare till skolan. I dagsläget skjutsas 14 procent av dessa elever till skolan med bil.

Diagram 3. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan avståndet till skolan och valet av färdmedel.
Diagram 3. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan avståndet till skolan och valet av färdmedel.

Det finns en hög potential att gå eller cykla till skolan då 83 procent av eleverna har mindre än 2 km till skolan.

Ålder spelar roll för val av färdmedel

Även ålder spelar roll för färdmedelsvalet. Mellan lågstadium och mellanstadium förändras resmönstret och andelen elever som åker bil till skolan minskar från 25 procent till cirka 10 procent. Detta kan förklaras av att äldre barn kan ta ett större ansvar att sig själv till skolan och att de har lärt sig hur de ska bete sig i trafiken.

Det är framför allt barn i årskurs 3 och nedåt som skjutsas med bil.

Diagram 4. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan ålder och valet av färdmedel.
Diagram 4. Diagrammet visar att det finns ett samband mellan ålder och valet av färdmedel.

Vad tycker eleverna själva?

På frågan hur eleverna vill ta sig till skolan om de får välja själva är svaret att fler vill cykla. 26 procent av eleverna cyklar oftast till skolan medan 35 procent uppger att de skulle vilja göra det. Färre barn skulle vilja bli skjutsade med bil till skolan än som gör det idag.

73 procent av barnen skulle vilja gå eller cykla till skolan och det är i första hand barn som åker med bil som uppger sig vilja resa på annat sätt än det nuvarande.

36 procent skulle vilja ta sig till skolan tillsammans med jämnåriga kompisar eller syskon. Det är 16 procentenheter fler än idag.

Eleverna fick också frågan om det finns något de inte tycker om med sin skolväg. Det uteslutet vanligaste svaret handlar om trafik och bilar. Därefter påtalas brister i infrastrukturen, exempelvis avsaknad av övergångställe, gång- eller cykelbana. Även höga hastigheter, att det är brant eller att det saknas belysning är aspekter eleverna inte gillar med sin skolväg. I tabellen nedan visas förekomsten av ord i fritextsvar på frågan vad eleverna inte gillar med sin skolväg.

Är det något som du inte tycker om med din skolväg?
(Förekomst av ord)
Antal förekomster
Trafik/bil 274
Trottoar/gångbana 87
Övergångsställe/trafikljus 74
Farlig/trygghet/säkerhet 53
Cykelväg/cykelbana 48
Brant/backe 37
Ljus/belysning 16

Resvaneundersökning i Huddinges grundskolor 2023

Uppdaterad 23 januari 2024

Var informationen till din hjälp?