Föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer

Socialnämnden handlägger föreningsbidrag för sociala stöd och hjälp och organisationer. Vård-och omsorgsnämnden handlägger föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om bidrag till föreningar som kompletterar Huddinge kommuns socialtjänst

Ansökan om bidrag ska lämnas in senast den 1 juni året före det år som ansökan avser. Inkommer ansökan efter 1 juni behandlas den inte som en ansökan för kommande år. 

Detta ska skickas in med din ansökan

Uppgift om hur många medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun ska uppges i ansökan och följande handlingar ska skickas in:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år
  • verksamhetsplan
  • budgetförslag för det år ansökan avser.

Förvaltningen begär komplettering om ansökan är ofullständig eller otydlig.

Dokument

Uppdaterad 20 april 2022

Var informationen till din hjälp?