Starta och driv en ideell förening

Praktisk information om hur du startar och driver en förening.

Vad krävs för att starta en förening?

För att starta en förening måste ni vara minst tre personer som delar på uppgifter och ansvar. Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. 

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. En ideell förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivit stadgar och har ett namn. 

Tre steg till att starta en förening:

Mallar för att starta och driva förening

Ladda ner mallar och använd fritt:

Registera din förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig.

Här registerar du din förening 

Enkel ordlista 

 • Acklamation: Omröstning med ja- och nejrop kring förslag som förts fram under mötet.
 • Adjungera: En sakkunnig bjuds in till styrelsen för att yttra sig kring ett ämne
 • Allmännyttig: Öppen för alla
 • Avtal: Överenskommelse mellan parter, skriftlig eller muntlig. Avtal ska följas.
 • Beslutsförhet: Minsta antalet medlemmar som måste närvara på ett möte för att saker ska få beslutas
 • Bifall: När ett förslag godkänns, att rösta ja
 • Bokslut: Sammanställning av ekonomin, ska innehålla resultaträkning och balansräkning
 • Bordläggning: Ett beslut skjuts upp på framtiden.
 • Dagordning: Schemat för mötet. Vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning.
 • Firmatecknare: Person som får skriva under dokument åt föreningen, till exempel teckna avtal och betala räkningar.
 • Interimsstyrelse: En styrelse som är tillfällig inför det första årsmötet, där en ordinarie styrelse väljs.
 • Konstituerande: Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.
 • Suppleant: En ersättare. En styrelse kan ha utsedda suppleanter som kan rycka in om ordinarie styrelseledamot är frånvarande.

Uppdaterad 22 december 2020

Var informationen till din hjälp?