Skötsel av kommunens gräsytor

Huddinge bidrar till den biologiska mångfalden genom att inte klippa gräset lika ofta och överallt. Det innebär även färre transporter och kortare klipptid för gräsklippare, vilket bidrar till minskade utsläpp.

Hållbar gräsklippning för biologisk mångfald

Klimatförändringarna gör att Huddinges gröna ytor blir allt viktigare för att bevara och öka den biologiska mångfalden, men också för att lagra vatten vid skyfall och ge svalka vid värmeböljor.

Genom hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta, får vi färre transporter och kortare klipptid för gräsklippare, vilket också minskar både avgaser och utsläpp.

Dessutom gynnas pollinerare och andra insekter av högre gräs som tillsammans med andra växter får gå i blom. Vissa ytor klipps inte alls, utan omvandlas till högväxande gräsytor och ängar.

Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar grönyteskötsel som ligger rätt i tiden. Detta genom att låta fler gräsmattor blomma.

Läs mer om projektet ”Ängar i staden”

Vi skapar mer liv

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Det är fortfarande mycket vi inte vet om vilka miljöer som behövs för att olika arter ska klara sig och om den roll de spelar i ekosystemet.

Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar.

Vi avger mindre avgaser

När vi inte klipper gräset lika ofta överallt minskar både transporter och klipptid för gräsklippare. Resultatet blir minskade utsläpp.

Vi skapar fler upplevelser

Genom att erbjuda flera typer av gräsytor skapar vi en variation av upplevelser. Exempelvis genom kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller långt gräs med spännande stigar genom vackra ängar som blommar.

För att inte tappa vistelsevärden och för att fortsatt kunna erbjuda attraktiva parker och utemiljöer, klipper vi hela eller delar av gräsytor. Inriktningen är att vi klipper där det behövs.

Uppdaterad 8 september 2023

Var informationen till din hjälp?