Elevråd

Glömstaskolans elevråd

På Skolverkets hemsida står följande:

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Läs mer om elevråd och elevdemokrati på skolverkets hemsida.

På Glömstaskolan har vi delat upp våra elevråd stadievis åk F-3, 4-6 och 7-9. Alla elevråden träffas en gång i månaden och lyfter frågor som representanterna har fått med sig från klassråden i respektive årskurs. Eleverna får en möjlighet och ett mandat att bidra till utvecklingen av sin skola.

I årskurs F-6 byts elevrådsrepresentanterna ut varje läsår för att så många som möjligt ska få chansen att delta i det viktiga forum som elevrådet är. Eleverna får redan från tidig ålder öva på hur det fungerar och vad det innebär att vara en representant för en större grupp. Ansvaret ökar med stigande ålder och mognad.

I årskurs F-3 sammankallas elevrådet av biträdande rektor som leder och för protokoll.

Även i årskurs 4-6 sammankallar biträdande rektor men eleverna får turas om att leda mötet och att föra protokoll.

I högstadiet är elevrådet en mer statiskt sammansättning med en styrelse som sitter under en längre tid för att få kontinuitet i arbetet. Mötet sammankallas av elevrådets ordförande och protokollet förs av den ständiga sekreteraren. Även här är den biträdande rektorn närvarande.

På alla möten, F-9, får eleverna diskutera frågor som de själva har med sig men de får även frågor med sig som ledningen önskar svar på och som ska tas upp i klassen för att alla ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Allt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att vara med och påverka och utforma sin tid på Glömstaskolan.

Uppdaterad 13 december 2021

Var informationen till din hjälp?