Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev ska alltid göras av vårdnadshavare och meddelas varje dag. Om elever saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare för att kontrollera frånvaron.

Sjukanmälan sker via Skola24 där du loggar in med e-legitimation. 

Du kan även sjukanmäla på telefon 0515-777 600

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens, situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t.ex. vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

 • Ledighetsansökan ska oavsett antal dagar alltid lämnas till mentor som i ett första skede.
 • Viktigt att lämna ansökan om ledighet i god tid.
 • 1-4 dagars ledighet - Beslut om kortare ledighet har på uppdrag av rektor delegerats direkt till mentor.
  Beslut lämnas till skolassistent som lägger in beviljad ledighet i Skola 24.
  Kopia på ledighetsansökan skickas via post till vårdnadshavare.
 • 5-10 dagars ledighet – Mentorn yttrar sig i ansökan, lämnar ansökan till rektor som fattar slutgiltigt beslut.
  Beslut lämnas till skolassistent som lägger in beviljad ledighet i Skola 24.
  Skolassistent informerar mentorn skriftligt via mejl.
  Kopia på ledighetsansökan skickas via post till vårdnadshavare.

 • Ledighet längre än tio dagar i följd kan beviljas av rektor, men det ska finnas synnerliga skäl för sådan ledighet.
 • Vi beviljar inte ledighet vid nationella prov.
 • Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att eleven arbetar med anvisade uppgifter. 
 • Läs mer här och här.

Blankett för ansökan om ledighet för elev i grundskolan, hittar du i Huddinge kommuns e-tjänstportal, klicka sedan på Grundskola.

Till blanketter och E-tjänster

 

Uppdaterad 18 december 2020

Var informationen till din hjälp?