Fritidshemmet

Glömstaskolan erbjuder fritidsverksamhet för barn i åldern 6-9 år.

Våra två fritidshemsavdelningar:

 

Kotten

förskoleklass och år 1

tel. 0853533159

 

Blåhaken

År 2 och år 3

tel. 0853533120

 

Fritidshemmet har en kompletterande roll till skola och förskoleklass vilket betyder att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Barn som leker med kappla

Undervisningen på fritidshemmet syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Barn som åker skateboard

 

I undervisningen får eleverna genom leken möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet och träna sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

 

Barn som leker med tyger
Barn som täljer med kniv

Hos oss på fritidshemmet uppmuntrar och utmanar vi våra elever att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Det ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

 

Barn som löser knep o knop

 

Konkreta situationer där detta lärande uppstår kan vara under ett kojbygge i skogsdungen, runt vårt stora skapandebord i ateljén när eleverna lär sig och kommunicerar sin upptäckt till de andra eleverna som skapar runt bordet och under ett fritidsidrottspass där eleverna har varit delaktiga i att skapa en hinderbana till sina kompisar.

 

Barn som bygger koja i skogen
Barn som gå hinderbana

På fritidshemmet sker lärandet under vår handledning och i samspel mellan eleverna.

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. 

 Vi erbjuder flera olika aktiviteter varje vecka med elevernas intressen, behov och erfarenheter som utgångspunkt i vår planering av verksamhetens innehåll.

 Fritids ska vara något att längta till, platsen där just ditt barn i samspel med andra genom lek och rörelse utmanas till nya upptäckter och skapar fördjupade relationer till andra barn.

 Verksamheten är åldersintegrerad, ditt barn får på fritidshemmet möta både äldre och yngre elever i olika aktiviteter, miljöer och sammanhang. Genom denna utökade sociala plattform stimuleras det sociala, empatiska, multimodala och kroppskinetiska lärandet i högre grad.

 

Barn som gräver i sanden

 

När skolan har lov eller studiedag håller fritids öppet för de barn som är inskrivna och har behov av omsorg.

Fritids är öppet vardagar kl. 06.30-17.30. 

Morgonfritids finns från 6.30 fram till kl 8.00. 

Frukost erbjuds 7.00.

Därefter går vi över till fritidsgården och har morgonfritids i deras lokaler. 

 

Under skoltid pågår samarbete mellan skola och fritids. Det innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt.

 

Uppdaterad 13 december 2021

Var informationen till din hjälp?