Att förteckna källor

Varför är det viktigt med källhänvisningar?

  • Inom all forskning och undersökande arbete skall man redovisa vilka källor som har använts.

  • Skilj på ditt eget och andras arbete. Så snart du hämtar information från någon annans arbete, så måste du ange det. På så sätt ger du andra den uppmärksamhet som de förtjänar. Viktiga arbeten har gjorts som lyfter upp och sammanfattar andras kunskap.

  • Hänvisningar till trovärdiga källor underbygger ditt eget arbete.

  • Dina hänvisningar till andras arbete visar ditt eget intresse och kunnighet inom området. Tänk på att du i böckers och artiklars källförteckningar kan få värdefulla förslag till läsning.

  • Du visar på etisk medvetenhet, ditt arbete får trovärdighet och tyngd. Läsaren själv kan se att du har gjort en noggrann informationssökning där du har kartlagt ämnesområdet, källkritiskt värderat källorna och noga valt vilka källor som du vill redovisa i din uppsats eller i ditt projektarbete.

Olika modeller för att redovisa källor

Organisationer och förlag kan ha olika format för hur källor redovisas. Två vanliga modeller är Harvardmodellen och Oxfordmodellen. Källhänvisningar ges med Harvardmodellen direkt i den löpande i texten, ofta inom en parantes. Oxfordmodellen markerar i stället källhänvisningen som en not (siffra) i texten och redovisar källangivelsen längst ner på sidan eller i kapitlets slut.

Råden på dessa sidor bygger på Harvardmodellen. Harvardmodellen används av flera svenska universitet och högskolor.

I din uppsats eller i ditt projektarbete behöver du...

...en löpande källhänvisning

som innebär att så snart du i din uppsats hänvisar till någon annans arbete, så måste du berätta var du har hämtat uppgiften i från. Hänvisningen kallas även not.

...en källförteckning

där du sammanställer de källor du har använt för ditt arbete. Dessa kan vara till exempel böcker, artiklar i tidskrifter, sidor på Internet, enkäter eller intervjuer. En förtecknad källa kallas referens. Källförteckningen (referensförteckningen) finns längst bak i en uppsats.

Rosmarie Wahlbeck

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?