Elevhälsa

Allt elevhälsoarbete utgår från det dagliga arbetet i klassrummen och på fritidshemmet. När lärare eller fritidspersonal bedömer att ytterligare eller mer specifikt stöd behövs för en enskild elev kontaktar de skolans elevhälsoteam.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog samt vid behov skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsans verksamhet i skolan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser med uppdrag att främja, förebygga samt stödja elevers utveckling mot målen på såväl grupp – som individnivå. 

Det medicinska uppdraget

Skolsköterskan och skolläkarens medicinska insats lyder under hälso - och sjukvårdslagen. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Deras uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Eleverna i skolan erbjuds återkommande hälsobesök och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogramet.

Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Samtalsstöd av kurator

Skolan har en kurator som finns på skolan tisdag, torsdag samt varannan fredag. Kuratorn träffar enskilda elever i samtal. Kuratorn har likt skolläkare och skolsköterska tystnadsplikt. Ibland räcker det med ett eller två samtal för att stötta eleven, ibland är kontakten mer regelbunden under längre tid.

Uppdaterad 1 december 2021

Var informationen till din hjälp?