Trygghet och studiero

Hos oss på Hörningsnässkolan är det en självklarhet att arbeta för att alla elever ska vara trygga när de är på skolan eller på fritidshemmet.

 Vi arbetar dagligen med ge eleverna stöd i sina sociala relationer både i klassrummet, på rasten, i eftermiddagsverksamheten och i våra allmänna utrymmen såsom matsal, korridor, omklädningsrum och så vidare.

Rastverksamhet

Rasterna under skoltid utgör ungefär en femtedel av skoltiden. På Hörningsnässkolan vill vi att denna tid ska vara lustfylld, trygg och lärorik för eleverna.

Fritidspersonalen ansvarar för rastverksamheten, både planering, genomförande och uppföjning. Klasslärarna och speciallärarna deltar också någon eller några raster varje vecka för att vara en del av elevernas sociala samspel med både klasskamrater och kamrater i andra årskurser.

En gång varje termin genomför lärare och fritidspersonal enskilda samtal med alla elever samt trygghetsvandringar i varje klass för att ta reda på hur eleverna mår och upplever rastverksamheten och olika platser på skolgården.

För att eleverna lätt ska se personalen har alla vuxna på skolgården alltid skolans röda jackor, varselgula jackor eller gula västar.

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

 

Elevsamtal och trygghetsvandringar

Varje termin genomför vi enskilda samtal med varje elev för att följa upp att ingen upplever sig, eller riskera att känna sig, varken utanför eller otrygg.

I samband med elevsamtalen genomför vi även trygghetsvandringar i alla klasser. Under trygghetsvandringarna får eleverna peka ut platser och situationer där de känner sig mindre trygga. 

Resultatet från trygghetsvandringarna och elevsamtalen ligger till grund för hur bland annat rastverksamheten planeras, genomförs och bemannas.  

Ordningsregler och trivselregler

Vi inleder varje läsår med att nogrannt arbeta med att implementera skolans ordningsregler. Ordningsreglerna följs av trivselregler som varje klass och fritidsavdelning gemensamt formulerar.

Läs skolans ordningsregler här:

Ordningsregler och ordningsregler elevversion.

Skolans likabehandlingsarbete

Vi arbetar aktivt i vårt främjande och förebyggande likabehandlingsarbete. Vi har tydliga och väl fungerande rutiner för hur vi går tillväga när det kommer till skolans kännedom att en elev upplevt sig utsatt, kränkt eller missgynnande behandlad av en annan elev eller vuxen.

Skolan upprättar inför varje nytt läsår en likabehandlingsplan. För att alla våra elever ska kunna förstå och tillgodogöra sig planens innehåll formulerar vi alltid en mer kortfattad och förenklad elevversion av liabehandlingsplanen. Elevversionen delas ut till alla elever vid läsårsstart och varje klass och fritidsavdelning arbetar sedan under terminens första två veckor med innehållet.

Skolans trygghetsteam

Skolan har ett trygghetsteam som träffas en gång i veckan. Teamet representeras av lärare, fritids och skolledning. Dessa följer systematiskt upp hur arbetet kring enskilda elever och konflikter går och säkerställer att alla kränkningar hanteras enlig lagstiftningen.

Studiero

Om jag koncentrerar mig på mitt så kan kompisen koncentrera sig på sitt, det är vår idé och uttryck som vi präglar eleverna från förskoleklassen och genom sin tid på lågstadiet.

Årskurslag

Vår personal är indelade i årskurslag där lärare, speciallärare och fritids ingår. Detta för att ge så goda förutsättningar för studiero som möjligt.

Uppdaterad 24 mars 2023

Var informationen till din hjälp?