Om skolan

Skolans vision

Alla våra elever kan lyckas, med sina studier och i sina sociala relationer, det är vår vision och den riktning vi ständigt arbetar emot på Hörningsnässkolan! Hos oss ska alla känna sig som de värdefulla medborgare de är, oavsett vilka förutsättningar de bär med sig. På Hörningsnässkolan är alla elever välkomna!

Skolans övergripande mål

Vår verksamhet ska under både skol - och fritidstid vara trygg och ha fokus på kunskap. Varje elev ska ges omtanke och känna lust att fortsätta lära. Eleverna ska ges den kompetens som samhället idag och i framtiden kräver vilket är mål som ställer höga krav på alla oss som arbetar på Hörningsnässkolan.

En trygg kunskapsskola

Personalen på vår skola arbetar efter elevernas förmågor och mot de kunskapskrav som preciseras i läroplanens kursplaner. Vi arbetar mycket aktivt i vårt främjande och förebyggande likabehandlings - och diskrimineringsarbete. Vi har tydliga och välförankrade ordningsregler samt rutiner för hur vi går tillväga när det kommer till skolans kännedom att en elev upplevt sig utsatt, kränkt eller missgynnande behandlad av en annan elev eller vuxen. Vi följer kommunens rutiner i detta arbete och utvecklar ständigt vår egen organisation så att den i så hög utsträckning som möjligt fungerar effektivt och stödjande.

Elevernas delaktighet

Elevernas röster är en demokratiskt mycket viktigt fråga på Hörningsnässkolan. Vi har klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd som säkerställer att våra elever är delaktiga i och kan påverka det som sker på skolan. Det handlar om allt ifrån inköp av material och utrustning till våra skolgårdar som till städrutiner, kostfrågor samt trivsel och trygghet. 

Varje termin genomför vi något som kallas trygghetsvandringar, en aktivitet där eleverna visar och beskriver för de vuxna vilka platser på skolan de känner sig trygga eller mindre trygga på. I samband med detta genomför vi även enskilda samtal med varje elev där de får beskriva hur de upplever det sociala klimatet, vänskaper, eventuella utanförskap och sina relationer med de vuxna på skolan.

Skolans historia

År 1955 invigdes Hörningsnässkolan! Under 70-talet växte skolan då den byggdes ut med en paviljong, matsal och idrottshall. I september 2015 firade skolan sitt 60 års jubileum med pompa och ståt!

 

Bild av gammalt skoldokument.

Skolan i nutid

Hörningsnässkolan är idag en trygg kunskapsskola som varje år redovisar mycket goda resultat både gällande kunskap och trygghet.  

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?