Detaljplan för Klockarbacken 10 m.fl. (Sjödalsbacken), kommundel Sjödalen, Huddinge kommun, underrättelse om granskning

20-10-15

Anslaget den 15 oktober 2020.

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Sjödalsbacken på granskning. Det innebär att du  har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Flygbild som visar husen vid Klockarbacken, Sjödalsbacken.

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen gör det möjligt att förtäta med tre punkthus med ungefär sammanlagt 220 lägenheter och en förskola på Sjödalsbacken, strax öster om Huddinge centrum. Husen är mellan 14 och 16 våningar höga. I det norra bostadshuset  blir det även möjligt att ha förskoleverksamhet för cirka 100 barn och en tillhörande utegård.

För att tillgodose behovet av parkeringsplatser planeras ett garage mellan två av punkthusen i söder.

Sjödalsbacken är idag en återvändsgata. I det nya förslaget föreslås att Sjödalsbacken öppnas mot Klockarvägen och blir en enkelriktad gata.

Den nya bebyggelsen kommer att ta ett befintligt parkeringsområde och delar av naturmarken på den östra sidan av Sjödalsbacken i anspråk. I samband med detaljplanens genomförande kommer naturmarken att bli tillgänglig genom en park med skogskaraktär. Då många träd avverkas i exploateringen, planteras nya träd på den nya förskolgården och på bostadsgårdarna.

Förslaget är förenligt med Huddinge Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar digitalt under rubriken "Handlingar" på Huddinge kommuns webbsida för projektet, www.huddinge.se/sjodalsbacken.

Under granskningen den 15 oktober–11 november 2020 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 15 oktober och 11 november 2020.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 11 november 2020. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Sjödalsbacken”, diarienummer KS-2015/314 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Alvin Mielli.
Telefon 08-535 364 31
E-post alvin.mielli@huddinge.se

Uppdaterad 15 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?