Upphävande av del av detaljplan Granby koloniträdgårdsområde, i kommundel Gladö-Lissma, Huddinge kommun, underrättelse om granskning

20-10-14

Anslaget den 14 oktober 2020.

Nu är upphävande av del av detaljplan Granby Koloniträdgårdsområde på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Kartbild över Granby koloniområde där aktuellt område är markerat med röd, streckad linje.

Vad innebär den nya detaljplanen?

Syftet med att upphäva del av den gällande detaljplanen för Granby koloniträdgårdsområde, som vann laga kraft 1965, är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. För att kunna fastställa vägplanen krävs det att vägplanen inte strider mot gällande detaljplaner.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/granby. Du kan också se alla handlingar på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6 i Huddinge centrum.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 14 oktober och 11 november 2020.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 11 november 2020. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2019/1428 och din
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Henrik Nordström.
Telefon 08-535 363 92.
E-post henrik.nordstrom@huddinge.se

Uppdaterad 14 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?