Detaljplan för Odin 3 och 6 m.fl. i Snättringe, underrättelse

21-04-30

Anslaget den 30 april 2021.

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Odin 3 och 6 med flera på utställning. Det innebär att du har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan politikerna tar beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Illustration över flerbostadshus för fastigheterna Odin 3 och 6.

Vad innebär den nya detaljplanen?

Förslaget innebär att befintliga byggnader inom fastigheterna Odin 3 och 6 intill Stuvsta centrum rivs och istället byggs flerbostadshus med cirka 40 bostäder och lokaler i bottenvåning.

Parkeringen sker i garage inom dessa fastigheter. Infarten till parkeringen sker från Häradsvägen medan lastning och lossning görs i en ficka framför de nya byggnaderna Häradsvägen. En del av byggnaden byggs på en mindre lokalgata som ingår i planområdet.
 
De nya husen byggs i fyra till fem våningar och når samma höjd som byggnaderna i kvarteret på fastigheterna Frigg 1 och 3 längs Stambanevägen, det vill säga på andra sidan cirkulationsplatsen från planområdet sett. Det innebär att husen når samma höjd som den bakomliggande villabebyggelsen. Entréer mot gata och flera butikslokaler bidrar till att skapa trygghet, förstärka gaturummet och samtidigt ge en mer händelserik promenad längs Häradsvägen.

Förslaget är förenligt med Huddinge kommuns översiktsplan. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar digitalt under rubriken "Handlingar" på Huddinge kommuns webbsida för projektet, www.huddinge.se/stuvstacentrum.

Under utställningstiden den 30 april– juni 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på utställning mellan den 30 april och 1 juni 2021.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 1 juni 2021. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Odin 3 och 6”, diarienummer KS-2015/324 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under utställningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt
Alvin Mielli.
Telefon: 08-535 364 31
E-post: alvin.mielli@huddinge.se

 

Uppdaterad 30 april 2021

Var informationen till din hjälp?