Ansökan om tidsbegränsat bygglov, Tomtberga 3:1, kungörelse

22-05-14

Anslaget den 14 maj 2022.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation under perioden 11 april 2022 till 31 december 2023.

Åtgärden i ansökan strider mot gällande detaljplan genom att nätstationen placeras delvis på område för lokalgata. Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare beviljats för samma nätstation. Eftersom det är fördröjd leveranstid på nätstationer avser ansökan en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet till den 31 december 2023.

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga i receptionen på miljö- och bygglovsförvaltningen, Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Handlingarna kan också begäras via e-postadress bygglov@huddinge.se

Lämna dina synpunkter

Senast den 28 maj 2022 behöver vi dina skriftliga synpunkter.
Skicka dem gärna via e-post till bygglov@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Miljö- och bygglovsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
141 85 Huddinge

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta handläggare Johannes Wikdahl.
E-post: Johannes.Wikdahl@huddinge.se.

Kontakta Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 eller e-postadress servicecenter@huddinge.se för allmänna frågor eller om du önskar kontakt med handläggaren via telefon.

Uppdaterad 14 maj 2022

Var informationen till din hjälp?