Ansökan om tidsbegränsat bygglov, Visättra 1:1, kungörelse

22-05-14

Anslaget den 14 maj 2022.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppförande av byggbodar och continers under perioden 2022-08-01 - 2025-06-30.

Då åtgärden i ansökan avviker mot gällande detaljplan ges här tillfälle att yttra sig över ansökan innan beslut. Ansökan avviker från gällande detaljplan genom att etableringen av byggbodar och containers placeras på allmän plats för användningen huvudgata samt del av åtgärden placeras på punktprickad mark som inte får bebyggas.

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga i receptionen på miljö- och bygglovsförvaltningen, Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Handlingarna kan också begäras via e-postadress bygglov@huddinge.se.

Lämna dina synpunkter

Senast den 30 maj 2022 behöver vi dina skriftliga synpunkter.
Skicka dem gärna via e-post till bygglov@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Miljö- och bygglovsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
141 85 Huddinge

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta handläggare Idha Eliasson.

E-post: Idha.Eliasson@huddinge.se

Kontakta Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 eller e-postadress servicecenter@huddinge.se för allmänna frågor eller om du önskar kontakt med handläggaren via telefon.

Uppdaterad 14 maj 2022

Var informationen till din hjälp?