Samråd för planprogram för Björnkulla, i kommundelen Flemingsberg, kungörelse

24-02-09

Anslaget den 9 februari 2024.

Planprogram för Björnkulla i Flemingsberg är ute på samråd mellan den 12 februari och 25 mars 2024. Samrådsskedet är till för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Vad innebär det nya planprogrammet?

Planprogrammet syftar till att utveckla Björnkulla till en stadsdel med höga stadsbyggnads- och boendekvaliteter som förmår att möta föränderliga omvärldsförutsättningar och utvecklas över tid. Planprogrammet anger mål och riktlinjer för en utveckling med cirka 2 000 nya bostäder, förskolor, skolor, parker, lokalt centrum, nya arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

De efterföljande detaljplanerna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Programhandlingar

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på Huddinge kommuns webbplats, huddinge.se/programbjornkulla samt i kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6 och Flemingsbergs bibliotek, Ebba Bååts torg 20.

Lämna dina synpunkter

Planprogrammet är på samråd den 12 februari–25 mars 2024.

Ett öppet hus hålls i matsalen på Södertörns friskola, Björnkullaringen 42, tisdagen den 20 februari kl 17–19. Då finns representanter från kommunen på plats för att besvara dina frågor.  

Synpunkter skickas till plan@huddinge.se eller via brev till

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 HUDDINGE

Ange "Planprogram Björnkulla", diarienummer 2017/2252 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast den 25 mars 2024.

Mer information och kontakt

Anna Hjalmarsson, planarkitekt
E-post: anna.hjalmarsson@huddinge.se

Uppdaterad 9 februari 2024

Var informationen till din hjälp?