Överklaga ett beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Ett beslut överklagas skriftligen och klaganden ska ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner.

Uppdaterad 2 maj 2019

Var informationen till din hjälp?