Kundavtal, villkor

Träningskort
Träningskort eller enstaka biljetter för träning skall registreras vid varje besök i kortläsaren som finns i receptionen. Personal kan vid behov be kunden visa upp kort. Kund skall omgående meddela Huddingehallen vid ändring av namn, adress, telefonnummer samt vid autogiro, byte av bank och kontonummer.

Förlust av kort
Förlorat eller obrukbart kort skall omgående meddelas till receptionspersonalen. Vid förlust av kort utfärdas ett nytt till en kostnad av 50 kr. Det förlorade kortet spärras så att användning av det ej är möjligt.

Uppgradering av kort 
Det är möjligt att göra en uppgradering av kortet om man vill utöka från exempelvis bara bad till att också kunna träna i gymmet. Kunden betalar då mellanskillnaden för kvarvarande period av kortet.

Överlåta sitt träningskort till annan person
Träningskort är personliga och får inte lånas ut, om Huddingehallen upptäcker utlåning av kort spärras kortet, ingen återbetalning sker och ingen kompensation utbetalas. Man kan överlåta kort till annan person, receptionen hjälper till mot en administrativ avgift och eventuell kostnad för kort, går dock inte att göra med kort för kurser (exempelvis simskola).

Missade och ej avbokade pass ersätts ej
Pass måste avbokas en timma innan start, tre ej avbokade pass spärrar träningskortet som låses upp mot 100 kr.

Huddingehallens regler
Det åligger besökaren att följa gällande regler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av Huddingehallens personal. Besökare förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra. Personalen har rätt att avvisa personer som är hotfulla eller farliga för sig själv och/eller andra personer. Den som blir avvisad får inte tillbaka sin entréavgift. Grava eller upprepade brott mot reglerna kan medföra avstängning eller förtida uppsägning. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetala avgifter.
 Varje besökare ansvarar själv för sitt hälsotillstånd och att träning kan ske utan risk.

Drog-, dopning-, alkohol- och rökfritt
Huddingehallen är en diplomerad anläggning för 100% Ren hårdträning. Vi arbetar för en dopingfri träningsanläggning.  Huddingehallen är drog-, doping-, alkohol- och rökfri. Vi har nolltolerans mot droger och alkohol.

Stöld, inbrott och skador
Huddingehallen ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning skador på besökares tillhörigheter. Huddingehallen ansvarar inte för personskador som åsamkats besökare på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist på agerande. Huddingehallen rekommenderar alla att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

Ändring av öppettider och utbud
Huddingehallen förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag eller på hemsidan  genomföra mindre ändringar av anläggningens öppettider eller utbud. Huddingehallen har rätt att under avtalsperioden genomföra reparationer och nödvändigt underhåll i anläggningen. Under perioden juni-augusti kan delar av anläggningen vara stängda. Huddingehallen har rätt att göra ändringar i utbud och lokalernas utrustning och utformning.

Rabatterade priser
Huddingehallen erbjuder rabatt för ungdomar, studenter, arbetssökande och pensionärer. På anmodan av Huddingehallens personal ska intyg uppvisas när som helst under träningskortets giltighetstid. 

Som giltigt intyg för studenter räknas
- Studentkortet från Mecenat med giltigt datum och Mecenats logga ”Verified by Mecenat” som fysiskt kort eller i app tillsammans med legitimation.
Rabatten för studenter gäller såväl på gymnasienivå som högskole- och universitetsnivå.

Som giltigt intyg för arbetssökande räknas
- Intyg om att man är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Som giltigt intyg för pensionärer räknas nedan angivna alternativ
- Legitimation (från 65 år).
- Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten.
- Försäkringskassans intyg för förtida pension.

Bokning av simskola
På Huddingehallens hemsida bokas och betalas simskola med hjälp av bank-id. Bokningen på hemsidan är bindande, köpet kan inte ångras, det går inte att byta kurs under pågående termin.

Vid bokning via hemsidan är det kunden som är ansvarig för köpet och att de kontaktuppgifter som lämnas är korrekta. Man måste vara myndig för att genomföra ett köp. Samtliga personuppgifter som lämnas för att genomföra ett köp behandlar Huddingehallen för att kunna fullgöra avtalet i enlighet med Huddingehallen dataskyddspolicy (se punkt längst ned).
Huddingehallen ansvarar inte för av kunden felaktigt angivna uppgifter. 

Autogiroavtal

De autogiroavtal som tidigare tecknats fortsätter att löpa tills vidare, från 2024-03-01 kommer inte nya avtal ingås. Den som så önskar kan byta sitt Autogiroavtal till att istället betala via Abonnemang, se nästa punkt. 

Autogiroavtalet är bundet i minst 12 månader från startdatum. Om inte uppsägning skett senast en månad innan 12-månadersperioden löpt ut förlängs avtalet automatiskt med en månad i taget och uppsägningstiden är härefter en månad. Uppsägning av autogiroavtalet ska ske med bank-id på https://service.huddinge.se/AutogiroHuddingehallen eller skriftligen i receptionen.

Efter tre obetalda månader skickar vi slutfaktura, om bindningstiden ej löpt ut faktureras resterande tid fram till 12 månader, annars de obetalda månaderna plus en månads uppsägningstid. Om betalning inte sker senast 10 dagar efter detta, har Huddingehallen rätt att stänga av kunden från anläggningen samt säga upp kundavtalet utan någon återbetalning av erlagda avgifter och innestående tid. Huddingehallen har rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag samt fakturera dessa och påminnelseavgifter.

Abonnemang
Abonnemang ersätter Autogiro för den som vill betala sitt årskort för träning en gång per månad, avtalet är bundet under de första 12 månaderna.
Uppläggning av abonnemang sker i Huddingehallens reception, en bekräftelse skickas från Huddingehallen via e-post till köparen som bekräftar med bank-ID och anger det bankkort som betalningarna ska ske med. Man måste vara 18 år för att ingå avtal om Abonnemang.
Betalning sker en gång i månaden genom dragning via bankkortet som angivits. Efter tre försök spärras träningskortet, som kan låsas upp igen via Mina sidor. Om betalning uteblir tre månader i rad efter en kortare period än 12 månader faktureras resterande tid fram till 12 månader. Huddingehallen har rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag samt fakturera dessa och påminnelseavgifter.

Särskilda villkor simskolor
I de fall Huddingehallen ställer in en hel kurs sker full återbetalning till kund. För övrigt gäller att simskolor inte kan avbokas eller bytas under pågående kurs.

Presentkort
Presentkort inköpt i Huddingehallen är laddat med ett kontantbelopp som kan användas för köp av varor och tjänster i Huddingehallen. Presentkortet har 12 månaders giltighetstid och kan ej lösas in mot kontanter eller återbetalas. Huddingehallen ansvarar ej för borttappat eller förlorat kort.

Särskilda villkor vid sjukdom  och skada
Missat lektionstillfälle ersätts ej.
Den som inte kan träna på grund av sjukdom eller skada ska styrka det med läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten. 

HUDDINGEHALLENS DATASKYDDSPOLICY/GDPR
Vår Dataskyddspolicy beskriver hur personuppgiftsbehandlingen går till hos Huddingehallen och förklarar hur vi samlar in och använder personlig information om dem som besöker Huddingehallen och vår webbplats. Huddingehallen är personuppgiftsansvarig för denna information och fullständiga kontaktuppgifter finns i slutet av Dataskyddspolicyn.
https://www.huddinge.se/huddingehallen/gdpr-personuppgifter-huddingehallen/

Uppdaterad 10 maj 2024

Var informationen till din hjälp?