Lärande

I dagens skola talar man om lärande istället för inlärning, vilket innebär att man har förändrat synen på vad kunskap är och hur kunskap inhämtas.

Förr skulle eleverna lära sig saker utantill, läraren definierade vad rätt kunskap var, lärde ut och kontrollerade att eleverna hade förstått. Forskning idag menar att den typen av kunskap inte är gångbar i det moderna samhället. Idag krävs andra förmågor och sätt att lära sig.

Vägen till lärandet är individuell 

På Källbrinksskolan menar vi att lärande är en social aktivitet och att alla elever, med rätt förutsättningar, kan och vill lära sig – men att elever lär sig på olika sätt. Det betyder inte att vi har gjort avkall på vad eleverna ska lära sig, det vill säga själva stoffet, utan att vi erbjuder olika sätt att närma sig stoffet. Vägen till lärandet är individuell och kan således se olika ut.

Extra stöd

De elever som behöver någon form av extra stöd, har möjlighet att få det bland annat i skolans Resurscentrum, där våra speciallärare arbetar. Det främsta stödet ges inom ordinarie undervisning, i form av anpassningar och individualisering. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag, där Källbrinksskolan bland annat erbjuder studieverkstad. Där kan elever med stöd av pedagoger arbeta utanför ordinarie skoltid. Vi anser att hemmet främst ska vara en plats för återhämtning.

Fördjupningar och teman

Skolan arbetar varje termin med minst ett stort schemabrytandeämnesövergripande tema. Eleverna har då möjlighet att fördjupa sig i ett gemensamt tema i flera ämnen. Vi har bland annat arbetat med teman som: Genus, Sex, Kärlek, och Relationer samt Antiken.

Tydligt med matriser

På skolan använder vi oss av matriser för att tydliggöra för eleverna var de befinner sig kunskapsmässigt i verje ämne. Matriserna används även som ett stöd i de elevledda utvecklingssamtalen för att tydliggöra för föräldrar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, och vad eleven behöver utveckla för att fortsätta utvecklas.

Kontinuerlig återkoppling

De lärare som arbetar på skolan är noga med att ge eleverna formativ bedömning. Det innebär att lärarna kontinuerligt ger återkoppling till eleverna så att varje elev vet vad denne behöver utveckla för att komma vidare i sin kunskapsprocess. Återkopplingen kan vara så väl skriftlig som muntlig. Lärarna arbetar också med att få återkoppling från eleverna, det kan vara digitala kommentarer, loggskrivande eller liknande. Återkopplingen används för att utvärdera undervisningen, så att läraren är uppdaterad vad gäller elevers lärande.

Källbrinksfinalist

 

Vi på Källbrink är mycket stolta över att vår rektor Elinor som blev utsedd till årets Chef.

 

Årets chef.jpg

Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?