NPF-säkring

På Källbrink arbetar vi aktivt med att NPF-säkra vår skola, eftersom vi vet att när vi anpassar skolan efter de elever som behöver det lilla extra – så skapar vi trygga och goda lärmiljöer.

I dagens skola räknar man med att minst 5-10 procent av eleverna har neuropsykiatriska funktionsuppsättningar, som till exempel ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ASD - autismspektrumdiagnos, OCD - Obsessive Compulsive Disorder, dyslexi eller dyskalkyli. Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet. I skolans styrdokument är det tydligt att hela verksamheten ska anpassas och fungera för dessa elever. Betydligt fler elever än så gynnas av anpassningar i skolan som traditionellt faller inom NPF-spektrat. Att stärka alla elevers egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strategier som främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever för framtiden.

Arbetssätt som gagnar alla elever

På Källbrinksskolan tänker vi att om vi anpassar lärande, miljö och teknik för elever inom NPF-spektrat redan från början, så är det ett arbetssätt som kommer alla elever till gagn. I vår verksamhet innebär det att vi har ett nyfiket, lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt. Vi lyssnar på elevernas tankar om det egna lärandet och vägen dit. Vi använder oss av strukturstöd såsom anpassningsblanketter för att tillsammans med eleverna ringa in behov och hitta strategier. Vi arbetar kompensatoriskt för att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö. Praktiskt innebär detta att vi aktivt arbetar med generella, såväl som individuella, anpassningar i lärmiljön.

Studiebesök på Källbrinksskolan

Studiebesök på Källbrinksskolan

Det finns ett stort intresse runt om i Sverige för att ta del av vårt tänk kring skola och arbetssätt.

Vi har därför studiebesökskvällar för intresserade skolmänniskor, vid ett tillfälle i månaden, 17-20. Under kvällen träffar ni rektor Elinor och biträdande rektor Carina. Vi berättar om vår skola, visar runt i lokaler och har tid för frågor och funderingar.

Inställda studiebesökskvällar på Källbrink

På grund av rådande situation kring covid-19 har vi beslutat att ställa in vårterminens studiebesök. Ni är varmt välkomna i höst, när vi förhoppningsvis är friska och restriktionerna annorlunda.

Ha en fin sommar!

 

 

 

För att boka in er på dessa kvällar behöver vi datum, antal, organisationsnummer och faktureringsadress ev peppolID.

kontakta elinor.kennero-tonner@huddinge.se

Vänligen

Elinor, rektor

Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?