Elevhälsa

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, speciallärare, specialpedagog, psykolog och skolsköterska. Vi träffas varannan vecka och diskuterar elevhälsoarbetet på skolan.

En nallebjörn med ett plåster.

Elevhälsoteamtet arbetar tillsammans med arbetslagen och runt samtliga elever i årskurs F-6. Vid behov samarbetar vi med kommunens centrala stödteam, Barnhabiliteringen, Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Våra arbetsuppgifter är bland annat att:

  • Stödja pedagogerna  med extra anpassningar och särskilt stöd samt att handleda kring elevhälsofrågor.
  • Göra klassrumsobservationer med efterföljande samtal med pedagoger för att analysera lärmiljön och stimulera utveckling av arbetsformer och arbetssätt.
  • Genomföra pedagogiska kartläggningar av elevens skolsituation i syfte att uppmärksamma det som främjar en god utveckling.
  • Medverka vid arbete kring åtgärdsprogram.
  • Arbeta med elever i behov av särskilt stöd och stimulans.

Uppdaterad 27 november 2019

Var informationen till din hjälp?