Utvecklingssamtal

Varje elev med vårdnadshavare erbjuds att genomföra minst ett utvecklingssamtal per termin under sin tid på Kvarnbergsskolan.

Två pedagoger tittar på varandra och skrattar.

En gång per termin

Skollagen (SFS 2010:800), 10 kapitlet 12 paragrafen:

”Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.”

 

Kvarnbergsskolan

Gymnasievägen 6
141 38 Huddinge

Telefon: 08-535 307 00

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?