Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Elevrådet

Elevrådet är ett sätt för att eleverna ska utöva sin rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö, och att ta eget ansvar. Genom elevrådet lär eleverna sig hur demokrati fungerar. Elevrådet gör att eleverna lära sig att kommunicera, leda och lyssna på andra. Genom elevrådet kan eleverna påverka sin skolmiljö/arbetsmiljö, ha dialog med skolrestaurangen samt vara förebilder för andra elever. 

Elevrådet är en grupp av elever med en vuxens ledning, som föra fram elevernas röst.

I Långsjöskolan har vi elevråd för åk 1-3. Elevrådet består av eleverrepresentanter från alla klasser. Varje klass har två representanter per läsår. 

Klassen ska ha klassrådsmöte, då eleverna diskuterar och ställer frågor om skol- och arbetsmiljö. En ordförande och sekreterare ska leda mötet. Allt som tas upp i klassrådet ska vidare till elevrådet. Klassrådsprotokollet lämnas/skickas till ansvarig för elevrådet direkt efter mötet. 

Elevrådsmötet

Ordförande för elevrådet leder möten, dagordningen och ge ordet till representanterna.

 • Sekreteraren skriver protokollet.
 • Elevrådsmöten ska gå igenom föregående protokoll och följa upp.   
 • Elevrådet diskuterar punkterna som kommer från alla klasser och skriver protokoll.
 • Protokollet skickas till skolledningen och alla lärare/mentorer.

Trivsel- och ordningsregler

 • Jag kommer i tid och har med mig det materiel/utrustning som behövs.
 • Jag tar ansvar för skolans material och miljö.
 • Jag bidrar till arbetsro under hela dagen.
 • Jag bemöter andra på ett trevligt sätt och använder ett vårdat språk.
 • Jag tar av mig ytterkläder (keps/mössa) och ytterskor när jag är på lektion eller på fritids och lämnar dem på anvisad plats. Undantag kan gälla bl.a de praktiskt estetiska ämnena.
 • Jag använder inte mobiltelefonen och liknande under verksamhetstid. Har jag med telefonen lämnar jag in den på morgonen och återfår den när jag går hem.
 • Jag äter inte godis/snacks/läsk eller tuggummi när jag är i/på skolans område.
 • Jag är ute på rasterna och lämnar inte skolans område utan tillstånd. 
 • Jag åker inte cykel, skateboard eller annat på hjul i skolan eller på skolgården under verksamhetstid (kl.6.30-18.00). Detta gäller även vårdnadshavare.

Om du inte följer skolans regler så sker följande:

 1. Tillsägelse
 2. Kontakt med vårdnadshavare via telefon
 3. Möte med elev, vårdnadshavare och mentor
 4. Möte med elev, vårdnadshavare, mentor och skolledning

Disciplinära åtgärder, se Skollagen 5 kap.

Uppdaterad 27 mars 2023

Var informationen till din hjälp?