Fasad av Mörtviksskolan i solljus.

Mörtviksskolan

Mörtviksskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Skogås.

Här möts runt 400 elever – från förskoleklass till årskurs 6  –  i stimulerande miljö som lockar till lärande.
Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet. Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt vilket främjar kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Närhet till skog och sjö ger möjligheter till lärande och gemensamma upplevelser i naturen.

Mörtviksskolans anpassade grundskola

Från och med augusti 2023 kommer Mörtviksskolan inte att ha någon anpassad grundskola (tidigare grundsärskola). Den verksamhet vi bedriver idag för elever i anpassad grundskola kommer att flytta till Sjötorpsskolan.

Vision

Mörtviksskolan - en skola för alla

Mörtviksskolan ska genomsyras av en Vi-känsla, både hos elever och hos personal. Vi vill skapa en skola för alla. En skola där allas utveckling står i centrum i en trygg miljö där vi känner gemenskap och kan utvecklas tillsammans. Där lärmiljön anpassas efter elevers olika sätt att ta till sig kunskap. 

Genom KASAM, känsla av sammanhang, jobbar vi för att alla ska känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta bidrar till en skola som präglas av kreativitet, glädje och lust. 

Våra ledord lärande, trygghet, delaktighet och likvärdighet ligger till grund för vårt arbete. Det främjar ett skolklimat där alla elever ska känna sig trygga, inkluderade och respekterade. På Mörtviksskolan ser vi olikheter som styrkor där alla ska ges verktyg för att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Vår värdegrund

På Mörtviksskolan ser vi kunskapsuppdraget och värdegrunden som en helhet. Våra ledord lärande, trygghet, delaktighet och likvärdighet ligger till grund för vårt arbete och främjar ett skolklimat där alla elever känner sig trygga, inkluderade och respekterade samt ges verktyg för att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Lärande
Vi har höga förväntningar på våra elever
Vi tror på allas rätt att få lära och utvecklas och har stor tilltro till elevens förmågor. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapskraven. Detta genom att ge eleverna rätta förutsättningar, utmaningar och en stödjande lärmiljö så att de kan utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Trygghet
Vårt mål är att alla elever har minst en vuxen på skolan de känner förtroende för och kan vända sig till. Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet och arbetar aktivt för att stödja ett gott kamratskap, likabehandling samt motverka mobbning.

Delaktighet
Alla barn som går på Mörtviksskolan ska känna att de får uttrycka sina känslor och synpunkter och att de blir lyssnade på. Eleverna ska känna till att de har rättigheter och värde samt ges möjlighet att påverka frågor som berör dem.

Likvärdighet
På Mörtviksskolan ska alla beslut och åtgärder utgå från barnets bästa och alla barn ska behandlas med respekt. Barnen ska ges möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olikheter och behandla alla oavsett bakgrund med respekt.

Mörtviksskolans ordningsregler. läs här!

Policy mobiltelefoner. läs här!

Åtgärdstrappan. läs här!

Snart är det dags att välja skola 

Öppet hus inför skolvalet 2024 om F-klass

Den 24/1 är ni välkomna till Mörtviksskolan och Västergården, där förskoleklassverksamheten håller till. Ni kommer att få möjlighet att titta på lokalerna samt träffa skolledning och pedagoger som kan svara på alla frågor och funderingar som ni har.

                                                Varmt välkomna!