Förälder

Välkommen till Mörtviksskolans föräldrasida! Här finns information som du som förälder kan ha nytta av.

Samverkan

Vi samarbetar med föräldrarna om hur vi ska ha det på skolan. Alla klasser har föräldramöten. 

Vi förutsätter att föräldrar aktivt tar del av barnens skolarbete, ställer upp på vår värdegrund och hjälper sitt barn. Vi uppskattar att få besök av föräldrarna. Vi vill att Mörtviksskolan ska vara en öppen och trevlig skola, där såväl barn som vuxna alltid känner sig välkomna.

Föräldramöte och utvecklingssamtal

Varje klass har minst ett föräldramöte under läsåret. Då ges information, och då finns möjlighet att prata om det som rör hela klassen. För de yngre eleverna brukar personal från fritidshemmet vara med.

Utvecklingssamtal med elev, förälder och lärare hålls en gång per termin. Då kommer man överens om den individuella utvecklingsplanen och då ges det skriftliga omdömet.

Mörtviksskolans läxpolicy

Uppgifter som läraren ger till eleverna att göra efter skoltidens slut brukar kallas för läxor. De ska ha anknytning till skolarbetet, vara av rimlig omfattning och ges på elevernas kunskapsnivå. De ska vara möjliga för eleverna att klara på egen hand.

Olika uppgifter har olika syften.

  • Den vanligaste förekommande uppgiften är lästräning. Uppgifterna kan utformas på olika sätt, men syftet är att eleverna ska utveckla en god läsförmåga och läsförståelse.
  • Andra uppgifter kan innebära repetition eller övning, t.ex. att träna på glosor eller på multiplikationstabellen.
  • Uppgifter kan också vara att eleverna ska undersöka något i hemmet eller närmiljön, som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet i klassrummet. Exempel på detta kan vara att intervjua sina vårdnadshavare eller en äldre släkting/vän till familjen, eller att undersöka olika förpackningar av livsmedel i hemmet.
  • Ibland kan lärare ge eleverna en inspelad instruktion eller genomgång, som eleverna tar del av via en länk. Innehållet bearbetas sedan tillsammans i klassen med läraren. Syftet kan vara att förbereda eleverna inför ett nytt arbetsmoment, eller att de ska ha tillgång till genomgången så att de kan ta del av den flera gånger.

Med växande ålder och mognad förväntas eleverna kunna ta ett större ansvar för sitt skolarbete. För de yngre eleverna är det framför allt lästräningen som är av stor betydelse och där vårdnadshavarnas uppmuntran och stöd stärker deras lärande. De äldre eleverna har också ett stort stöd av att hemmet visar intresse för deras skolarbete och hjälper dem att hitta goda studievanor.

Föräldrarådgivning

Uppdaterad 27 mars 2023

Var informationen till din hjälp?