Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Elevrådet

Elevrådet består av en representant från varje klass i årskurs 3 och uppåt och leds av skolledningen. Elevrådet träffas var fjärde vecka.

På elevrådet lär man sig fatta demokratiska beslut och att lyssna på varandra. Man tar upp frågor som rör hela skolan. 

Uppdaterad 27 mars 2023

Var informationen till din hjälp?