Verksamhetsidé

Med eleven i centrum – för en lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde

 

Mörtviksskolan ska präglas av en lärande miljö i hela skolan och inte enbart i klassrummet. Vi har höga förväntningar på våra elever och erbjuder en stödjande lärmiljö. Vi strävar alltid efter att erbjuda en likvärdig utbildning som präglas av struktur och organisation där eleverna känner till vad som förväntas av dem.  Vi tror på allas rätt att få lära och utvecklas och har stor tilltro till elevens förmågor. Vårt mål är att eleverna efter sina egna förutsättningar ska bli så självständiga som möjligt inför kommande studier och vuxenliv.

Språkutveckling

Ett språkutvecklande arbetssätt främjar alla elevers kunskapsutveckling. På Mörtviksskolan utvecklar varje elev sin språkliga förmåga genom att undervisningen ger rika möjligheter till att använda språket aktivt. Alla lärare deltar kontinuerligt i kompetensutveckling kring språkets roll i alla ämnen.

Vi följer varje elevs läsutveckling från skolstart till årskurs 6. Vi arbetar aktivt med läsförståelsen som är en väsentlig del i lärandet - oavsett om det gäller språk, matematik eller natur- och samhällsorientering. Vi har ett bemannat och väl fungerande bibliotek.

Matematik

Samtliga lärare som undervisar i matematik har genomfört Skolverkets gedigna kompetensutveckling Matematiklyftet 2013-2014. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Det är ett arbete som kommer att fortsätta då vi har sett positiva effekter på undervisningen i klassrummet av det kollegiala utvecklingsarbetet. 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

I samtliga årskurser använder eleverna läsplattor och datorer på ett kreativt sätt för att främja lärandet. Vi har sett många positiva resultat av att använda läsplattor. Det ökar motivationen och ger fler möjligheter att variera undervisningen. De kan användas på ett bra sätt i elevernas språkutveckling och lärande i alla ämnen – inte minst i arbetet med läs- och skrivinlärningen. Vi har elever på skolan som är digitala ledare och ingår i skolan IT-grupp och bidrar till skolans digitaliseringsarbete.

En värdegrund har utarbetats av skolans personal, elever och föräldrar. Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling och en trygghetsgrupp som är väl känd av skolans elever. 

Mörtviksskolans Värdegrund

På Mörtviksskolan ser vi kunskapsuppdraget  och värdegrunden som en helhet. Våra ledord lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde  ligger till grund för vårt arbete och främjar ett skolklimat där alla elever känner sig trygga, inkluderade och respekterade samt  ges verktyg för att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

 Med eleven i centrum – för en lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde

Lärande miljö

  • Vi har höga förväntningar på våra elever
  • Vi tror på allas rätt att få lära och utvecklas och har stor tilltro till elevens förmågor.
  • Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapskraven.  Detta genom att ge eleverna rätta förutsättningar, utmaningar och en stödjande lärmiljö så att de kan utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

 

Trygghet

  • Vårt mål är att alla elever har minst en vuxen på skolan de känner förtroende för och kan vända sig till.
  • Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet och arbetar aktivt för att stödja ett gott kamratskap, likabehandling samt motverka mobbning.

 

Delaktighet

  • Alla barn som går på Mörtviksskolan ska känna att de får uttrycka sina känslor och synpunkter och att de blir lyssnade på.
  • Eleverna ska känna till att de har rättigheter och värde samt ges möjlighet att påverka frågor som berör dem.

 

Allas lika värde

  • På Mörtviksskolan ska alla beslut och åtgärder utgå från barnets bästa och alla barn ska behandlas med respekt.
  • Barnen ska ges möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olikheter och behandla alla oavsett bakgrund med respekt.

Uppdaterad 2 november 2020

Var informationen till din hjälp?