Markupplåtelse av offentlig plats

Markupplåtelse av offentlig plats betyder att du till exempel får använda en park, gata eller torg för din verksamhet. Med verksamhet menas till exempel torg-, marknads- eller gatuhandel. Det innefattar också:

 • byggbodar

 • containrar

 • skyltar

 • evenemang

 • sammankomster

 • uteserveringar

 • och food trucks. Ska du parkera på torg eller i parker, följ anvisningarna nedan.  Om du i stället ska sälja mat från en food truck på gatumark eller parkeringar som ägs av kommunen behöver du ett nyttoparkeringstillstånd.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd för food trucks på kommunens mark

Tillstånd från Polisen och Huddinge kommun

För att få använda offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken. Se längre ner på sidan hur du ansöker om tillstånd.

Tillfällig användning kräver inget tillstånd

Du behöver inte tillstånd från Polisen om platsen används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Två timmar vid ett enstaka tillfälle är gränsen för vad som räknas som tillfälligt.

Ansökan och process

Så här ansöker du om tillstånd för att använda offentlig plats.

1. Sammanställ information

 • Vilken typ av verksamhet du vill bedriva på platsen.
 • Platsens adress.
 • En karta som visar platsen du vill använda. Rita in den på en karta. Använd till exempel kommunens webbkarta.
 • Markera hur stor yta som ska användas, längd och bredd.
 • Visa minst en bild på din verksamhet och dess utrustning. Om det inte är möjligt ska en bild på en likvärdig verksamhet finnas.
 • Informera om hur du ska frakta varor och utrustning till platsen.

2. Kontakta kommunen

Fyll i dina uppgifter här, via vår e-tjänst.

När vi har behandlat ditt ärende får du ett förhandsbesked om det är möjligt att använda platsen eller inte. 

3. Ansök om polistillstånd

Ansök om tillstånd hos Polisens tillståndsenhet genom att fylla i en blankett som finns att ladda ner på polisens hemsida. Polisen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om tillstånd och börjar handlägga din ansökan först när du betalt avgiften.

Sök tillstånd och betala avgift till Polisen

4. Kommunen får en remiss från polisen

Om kommunen är markägare får vi en förfrågan från Polisen när de har fått in din ansökan. Kommunen svarar på Polisens förfrågan genom en villkorsbilaga (markupplåtelse), där bland annat avgiften för markupplåtelsen framgår. Villkorsbilagan (markupplåtelsen) gäller om Polisen ger dig polistillstånd. Vi har som mål att besvara remisser från polisen inom 10 arbetsdagar.

5. Polisen ger tillstånd eller avslår ansökan

När kommunen har besvarat polisens remiss hanterar polisens tillståndsenhet ärendet vidare och antingen godkänner ansökan och ger tillstånd eller avslår ansökan enligt ordningslagen SFS 1993:1617. Du får ett tillståndsbevis som även innehåller kommunens regler och villkor som du som sökande måste efterfölja.

6. Betala avgift till Huddinge kommun

Kommunen tar ut en avgift för markupplåtelsen enligt en fastställd taxa. Den aktuella avgiften framgår av kommunens villkorsbilaga (markupplåtelsen) och faktureras efter att du fått polistillståndet. Mer information om taxan finns i dokumentet nedan.

Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats (HKF 1210)

7. Andra tillstånd som krävs innan du börjar

Innan du börjar din verksamhet måste du ta reda på om det krävs fler tillstånd, till exempel bygglov eller dispens från trafikförordningen. Det beror på vilken verksamhet och plats du har fått polistillstånd för. 

8. Vill du överklaga kommunens beslut?

Kommunens villkor kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor efter tillkännagivandet. Överklagandet ska innehålla vilket beslut som överklagas och grunden för överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Uppdaterad 7 maj 2024

Var informationen till din hjälp?