Bygg, riv och exploatering

I alla projekt behöver man bedöma och planera arbetena för att förebygga och minimera påverkan på omgivningen. I större projekt kan det krävas ett skriftligt kontrollprogram.

Kontrollprogram under byggtiden

Innan några arbeten påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. 

Kontrollprogrammet ska vara ett levande dokument med en samlad beskrivning av hur man arbetar med att förebygga, undersöka och åtgärda påverkan på mark, luft, vatten, sediment och närboende. Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen ska inte tas upp i kontrollprogrammet.

Utgångspunkten är att det är verksamhetsutövarens, oftast byggherren och/eller exploatörens, ansvar att reglerna till skydd för miljö och hälsa följs. Det är därför verksamhetsutövaren som ska ta fram ett kontrollprogram.

Bygg- och rivningsavfall

Rivning, byggnation och renovering ger upphov till både farligt avfall och annat avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Masshantering

Återvinning av avfall är i grunden positivt, genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Schaktmassor som ska återanvändas på annan plats än där de schaktades är ett avfall och kallas avfall för anläggningsändamål. 

Det måste finnas ett tydligt syfte med återvinningen och avfallet ska ersätta tratitionellt anläggningsmaterial.

Det är den som beställer eller utför åtgärden som har ansvar för att säkerställa syfte, bedöma föroreningsinnehåll samt säkerställa att åtgärden utförs på ett sätt som minimerar påverkan på människors hälsa och miljön.

Om du inte äger marken behöver du fastighetsägarens tillstånd innan du fyller ut. Kontakta fastighetsägaren i god tid innan massor körs till platsen.

Komplett anmälan ska inkomma minst sex veckor innan åtgärden får påbörjas.

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är vatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader. Arbetsmoment som kan ge upphov till länshållningsvatten är sprängning, borrning, schaktning och upplag av massor.

Uppdaterad 22 april 2022

Var informationen till din hjälp?