Oljeavskiljare

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i naturen eller avloppsnäten ska använda oljeavskiljare för att minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen.

Vilken verksamhet behöver oljeavskiljare?

 Exempel på anläggningar som ska installera en oljeavskiljare är:

  • Fordonstvätt och spolplattor, verkstad, industrier med oljehantering, garage, parkeringsdäck, måleriverkstad, sprutlackeringsverkstad, bensinstation, åkerier och platser där oljespill kan förekomma.
  • Mindre verksamheter och privata garage bör i första hand vara avloppslösa, men det är inte förbjudet att ha en golvbrunn. Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljare.

På Stockholm Vatten och Avfall webbplats kan du läsa mer om vilka regler som gäller för oljeavskiljare gällande bilvård och garage.

Bilvård och garage (stockholmvattenochavfall.se)

Dimensionering och skötsel av oljeavskiljare

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Standarden SS-EN 858-1 och SS-EN 8582. Standarden reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, dimensionering och hur oljeavskiljaren ska skötas. För att oljan ska hinna stiga till ytan, är det viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad.

Regelbundna egenkontroller

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Kontrollen ska utföras av fackkunnig. I kontrollen ska det till exempel ingå att mäta nivån på olje- och slamskiktets tjocklek, kontrollera nivålarm.

Detta gäller även dig som använder en oljeavskiljare som inte är din egen, till exempel om du hyr en lokal där fastighetsägaren ansvarar för skötseln av avskiljaren. 

Skötsel och kontroll av oljeavskiljaren kan behöva dokumenteras beroende på typ av verksamhet.

Besiktiga vart femte år

Du bör tömma och besiktiga oljeavskiljaren minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten. Riktlinjerna för "5-årsbesiktningen" ska göras enligt standarden för oljeavskiljare (SS-EN 858-2). Besiktningen ska utföras av en besiktningsman som är ackrediterad eller har motsvarande kunskap.

Tömning

Du behöver tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum. Tömning av slamrännor och oljeavskiljare ska ske efter behov men minst en gång per år.

Riktlinjer för slam- och oljeavskiljare anslutna till spillvattennätet (stockholmvattenochavfall.se)

Efter tömning ska oljeavskiljaren fyllas med rent vatten. Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen ska ha tillstånd att transportera farligt avfall och ett transportdokument ska upprättas mellan dig och transportföretaget. 

Farligt avfall (huddinge.se)

Installation av ny oljeavskiljare

När du installerar oljeavskiljare eller byter oljeavskiljare ska den nya oljeavskiljaren uppfylla de krav som ställs i SS-EN 858. Kraven beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med, om vattnet innehåller kemikalier och vart avloppsvattnet leds vidare.

Byter du en äldre oljeavskiljare som är nedgrävd ska du göra det med stor försiktighet eftersom det finns risk för att marken runt oljeavskiljaren och dess rör och ledningar är förorenad. Den som påträffar en förorening ska omedelbart meddela det till Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun, enligt 10 kap Miljöbalken. 

Upplysning om förorenad mark – Enligt 10 kap miljöbalken (huddinge.se)

Uppdaterad 14 mars 2024

Var informationen till din hjälp?