Oljecistern

En oljecistern, även kallad oljetank, är en behållare för förvaring av olja och spillolja. Det omfattar även den olja som används för uppvärmning av bostadshus. Cisterner ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att cisternen och rörledningar är i gott skick och att det inte finns skador som innebär en ökad risk för miljöskada på grund av läckage. 

Vilka cisterner omfattas?

Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun har hand om tillsynen när det gäller hantering av brandfarlig vätska och spilloljor. Vi kontrollerar hantering på följande sätt:

  • Cisterner ovan och i mark med en volym över 1 m3 vätska och tillhörande rörledningar.
  • Cisterner placerade inomhus med en volym över 1 m3 vätska och tillhörande rörledningar.
  • Hantering av mer än 250 liter vätska inom vattenskyddsområde.

Lagkraven gäller både ditt företag och för dig som privatperson. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) kan du läsa mer om bestämmelser om krav på information vid installation av en ny cistern och när en befintlig cistern tas ur bruk. För cisterner i vattenskyddat området finns särskilda regler. 

Anmäl installation av oljecistern

Om du ska installera en cistern med en volym över 1 m3 eller hantera mer än 250 liter vätska inom vattenskyddsområde ska du senast 4 veckor innan installationen påbörjas skriftligen informera miljötillsynsavdelningen om det. Om du inte informerar om installation kan du få en miljösanktionsavgift.

Du anmäler installation av cistern via vår e-tjänst. 

Kontrollera din cistern i tid

En cistern med brandfarlig vätska måste kontrolleras regelbundet, hur ofta beror på vilken typ av cistern du har. På senaste kontrollrapporten står det vad som gäller för din cistern, vanligtvis är det sex eller tolv år mellan kontrollerna.

Du som använder cisternen är ansvarig för att kontrollera den i tid. Kontrollen ska utföras av en ackrediterad entreprenör. Efter att kontrollen har utförts skickar du in kontrollrapporten för granskning till miljötillsynsavdelningen. Om cisternen bedöms vara i gott skick får du en bekräftelse att du kan fortsätta använda den, måste något åtgärdas får du ett beslut om det.

Skicka in din kontrollrapport via vår e-tjänst. 

Varför görs kontrollerna? 

Kontrollerna är viktiga för att skydda mark, vatten och byggnader från eventuella läckage. Om din oljecistern har läckt och du inte kontrollerat den enligt reglerna kan du bli tvungen att betala höga kostnader för sanering som ditt försäkringsbolag kanske inte täcker.

Kom ihåg att du som använder cisternen måste spara dina kontrollrapporter till dess att anordningen tas ur bruk. På Swedac:s hemsida kan du hitta företag som kan kontrollera din cistern.

Att ta en cistern ur bruk

Använder du inte din cistern längre ska den tas ur bruk genom att du tömmer och rengör den. Tänk på att cisternen inte nödvändigtvis är tom enbart för att nivåmätaren visar det.

Vi rekommenderar att du sedan forslar bort den för att omhändertas på en återvinningscentral. Om du har en cistern i mark och det är svårt att gräva upp och ta bort cisternen så kan du i vissa fall låta den ligga kvar. För att undvika sättningar i framtiden är rekommendationen att fylla cisternen med sand, men det är inget krav i dagsläget.

Oljerester i cisternen räknas som farligt avfall och måste hanteras separat, själva cisternen och ledningarna är också ett avfall som ska omhändertas korrekt. Vi rekommenderar därför att anlita en extern konsult för att hantera den rätt. 

När du tagit cisternen ur bruk så ska du skriftligen informera miljötillsynsavdelningen om det. Det går du via vår e-tjänst .Vi gör sedan en bedömaning om cisternen och tillhörande rörledningar har hanterats rätt ur miljösynpunkt.

Vad kostar det?

Vi tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgifterna hittar du samlat i taxa HKF 4210. 

Det vanligaste vi handlägger är, enligt 2021 års taxa: 

  • Information om cistern som tagits ur bruk – 2 960 kronor
  • Granskning av kontrollrapport (om cisternen bedömts som betryggande, utanför vattenskyddsområde) – 5 920 kronor
  • Granskning av kontrollrapport (om cisternen bedömts ha brister, utanför vattenskyddsområde) – 8 880 kronor
  • Information om installation av cistern (utanför vattenskyddsområde) – 1 480 kronor per nedlagd timme. 

Mer information

Du kan även läsa mer om cisterner och hantering av brandfarlig vätska och spillolja på Södertörns brandförsvarsförbunds, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplatser och i föreskriften NFS 2017:5.

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har några frågor om vad som gäller för din cistern.

Uppdaterad 8 januari 2021

Var informationen till din hjälp?