Sprängämnesprekursorer

Huddinge kommun bedriver tillsyn av försäljning av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer, ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. 

Krav på tillstånd för privatpersoner

För privatpersoner krävs tillstånd för att köpa produkter med följande innehåll:

  • Mer än 12 % väteperoxid, produkter som används för blekning, rengöring och desinfektion.
  • Mer än 30 % nitrometan, produkter som används i bränslen för modellfarkoster.
  • Mer än 3 % salpetersyra, produkter som används i estningsmedel och vid metallbearbetning.

Innehållet räknas i viktprocent. Tillstånd söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Krav på märkning av produkterna

Produkter enligt ovan ska vara märkta så att begränsningen framgår. MSB rekommenderar texten ”Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner”. Som försäljare ansvarar du för att kontrollera att kunden har tillstånd och att tydlig märkning finns på förpackningen.

En tillsynsavgift tas ut

Avgift tas ut enligt taxa för nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I avgiften ingår inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter, inspektioner, restid, beredning av ärendet i övrigt samt föredragning och beslut. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Här kan du läsa mer

På MSB:s sida finns mer information om sprängämnesprekursorer . Här kan du läsa om lagrum för regler om tillstånd och märkning och information om förbud och vilka ämnen som har rapporteringsplikt. 

Uppdaterad 15 februari 2022

Var informationen till din hjälp?