Utmaningsrätt

Vill du driva en kommunal verksamhet? Huddinge kommun har tagit beslut om att tillämpa utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att du som är intresserad av att driva en kommunal verksamhet på entreprenad åt kommunen har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Om utmaningen godtas så upphandlas verksamheten och det utmanande företaget deltar i upphandlingen på samma villkor som övriga anbudsgivare.

Kommunens syfte med utmaningsrätten är att pröva om den kommunala verksamheten kan bedrivas av någon annan med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad.

De här verksamheterna omfattas av utmaningsrätten

All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som i övrigt enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare. Den nämnd som är ansvarig för verksamheten är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den ska godtas eller ej.

Så här gör du som utmanare

Utmaning ska göras skriftligt och innehålla:

  • Vilken verksamhet i kommunen som utmanas.
  • Om hela eller delar av verksamheten utmanas.
  • En motivering till varför verksamheten utmanas och vilka potentiella vinster en konkurrensprövning skulle leda till för kommunen.
  • En beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig och potentiell anbudsgivare på verksamheten.

Skicka utmaningen med e-post till servicecenter@huddinge.se. Skriv "Utmaning" i ämnesraden.

Vad händer med min utmaning?

  • Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten tar emot utmaningen, handlägger och beslutar i ärendet samt informerar utmanaren om ärendets gång.
  • Nämnden prövar frågan om utmaningen ska avslås eller om det ska ske en fördjupad analys.
  • Om en fördjupad analys genomförs, beslutar nämnden utifrån denna om konkurrensutsättning genom upphandling ska ske eller ej. 
  • Om konkurrensprövning genom upphandling ska ske kommer utmaningen att läggas till i kommunens upphandlingsplan och hanteras som kommunens övriga upphandlingar.

Kommunens näringslivsberedning informeras fortlöpande om hanteringen av utmaningen.

Har du frågor?

Vid eventuella frågor eller förtydliganden kontakta Roger Himmelsköld, upphandlingschef, på telefonnummer: 08-535 302 98

Uppdaterad 17 januari 2024

Var informationen till din hjälp?