Bli utförare av boendestöd

Huddinge kommun har beslutat att det nuvarande kundvalet för hemtjänst, där även insatserna boendestöd (SoL) och ledsagar- och avlösarservice enligt LSS ingår, ska delas upp på tre separata kundval. Det nya kundvalet för boendestöd för personer med funktionsnedsättning (ej socialpsykiatri) kommer att börja gälla den 15 april 2018. 

Alla utförare som idag har avtal med Huddinge kommun inom det nuvarande kundvalet för hjälp i hemmet måste ansöka på nytt enligt de nya förfrågningsunderlaget för boendestöd.

Så här ansöker du

Du gör din ansökan digitalt på e-avrop.comDu måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka 8-12 veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde.

Viktigt att veta när du ansöker

Om du som utförare vill finnas med från start i det nya kundvalet, som träder i kraft den 15 april 2018, bör ansökan skickas in senast den 31 december 2017.

Vi går bara igenom kompletta ansökningar, så var noga med att skicka med allt som efterfrågas. Det är inte möjligt att komplettera eller rätta en ansökan i efterhand, om inte vi begär det.

Vi utvärderar alla anbud i två steg. I det första steget bedömer vi om företaget uppfyller kraven på ekonomi och juridisk status. I det andra steget bedömer vi om företaget uppfyller kraven på verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser.

De rutiner som ni skickar in granskas utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Rutinerna ska också följa Socialstyrelsens direktiv om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur verksamheten leds och styrs, och hur rutinerna används av medarbetarna.

Tänk på att alla krav ska vara uppfyllda och att all efterfrågad information måste finnas med för att er ansökan ska betraktas som komplett. Det gäller även de företag som är godkända i det nuvarande kundvalet. 

För godkända utförare 

Dokument

Uppdaterad 21 februari 2018

Var informationen till din hjälp?