Bli utförare av hemtjänst

Företag och organisationer som vill utföra hemtjänst kan ansöka om godkännande hos Huddinge kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra hjälp i hemmet.

Tillstånd från IVO

Sedan den 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få bedriva hemtjänst. Tillståndet måste vara klart innan du skickar in din ansökan till Huddinge kommun.

Du som idag redan bedriver hemtjänst i Huddinge kommun, eller bedriver hemtjänst i en annan kommun och vill ansöka om att få göra det i Huddinge, behöver ansöka om tillstånd hos IVO senast den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Läs mer hos IVO.

Så här ansöker du

Du gör din ansökan digitalt på e-avrop.com. Du måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka 8-12 veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde.

Viktigt att veta när du ansöker

Vi går bara igenom kompletta ansökningar, så var noga med att skicka med allt som efterfrågas. Det är inte möjligt att komplettera eller rätta en ansökan i efterhand, om inte vi begär det.

Vi utvärderar alla anbud i två steg. I det första steget bedömer vi om företaget uppfyller kraven på ekonomi och juridisk status. I det andra steget bedömer vi om företaget uppfyller kraven på verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser.

Tänk på att alla krav ska vara uppfyllda och att all efterfrågad information måste finnas med för att er ansökan ska betraktas som komplett. 

De rutiner som ni skickar in granskas utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Rutinerna ska också följa Socialstyrelsens direktiv om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur verksamheten leds och styrs, och hur rutinerna används av medarbetarna. Vi bedömmer varje verksamhetsrutin utifrån följande kriterier:

  • Krav på innehåll, det vill säga att rutinerna utgår ifrån och tar upp kraven i förfrågningsunderlaget.

  • Krav på struktur enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitetsarbete. Det betyder att alla arbetsuppgifter ska definieras och att det tydligt framgår vem/vilken funktion som gör vad, hur och när.

  • Krav på användbarhet. En rutin ska vara lättläst, väsentlig och tydlig så att medarbetare enkelt förstår arbetsdelning och arbetsuppgifter.

  • Krav på att följa intentionerna i lagstiftning, föreskrifter och nämndbeslut så att dessa genomsyrar det vardagliga arbetet.

Uppdaterad 30 januari 2019

Var informationen till din hjälp?