Bli utförare inom korttidshem och lägervistelse

Företag och organisationer som vill utföra korttidshem och lägervistelse kan ansöka om godkännande hos Huddinge kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Dessutom behöver utföraren ha tillstånd för verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra korttidsvistelse i form av korttidshem och lägervistelse.

Uppdraget omfattar korttidsvistelse i form av korttidshem och lägervistelse för personer som har rätt till det enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL). Utföraren kan välja om ansökan ska avse verksamhet i form av korttidshem, lägervistelse eller båda.

Så här ansöker du

Du gör din ansökan digitalt på e-avrop.com. Du måste skapa ett konto för att lämna din ansökan.

Vi granskar ansökningarna löpande. Handläggningstiden är normalt cirka 8-12 veckor. Beslut fattas på närmast efterliggande nämndsammanträde.

För godkända utförare inom korttidshem och lägervistelse

Dokument

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?