Farligt avfall

Som privatperson lämnar du ditt farliga avfall på en återvinningscentral.

Farligt avfall i din verksamhet

I Avfallsförordningen (2011:927) på riksdagen.se kan du se vad som räknas som farligt avfall.

Som företagare får du inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna med undantag av elektronikavfall och lampor som innehåller kvicksilver.

I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

För farligt avfall gäller dessutom:

  • Du måste märka förvaringskärl med vilket innehåll kärlet har.
  • Förvara flytande avfall, till exempel spillolja, i ett utrymme utan avlopp eller inom en invallning. Invallningen ska rymma minst den största behållarens volym plus 10 procent av summan av övriga behållares volym.
  • Du får inte späda ut farligt avfall eller blanda olika typer av avfall.
  • Välj produkter som leder till minskad mängd farligt avfall och byt ut farliga produkter till mindre farliga.
  • Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år. Lagra inte onödigt stora mängder avfall.
  • Anteckna den mängd farligt avfall som bildas under året och vart ditt företag har transporterat det. Se till att få ett kvitto på det avfall som har hämtats. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljötillsynsavdelningen begär det.

Läs mer om behandling av farligt avfall på lansstyrelsen.se

Transportera farligt avfall

Grundregeln är att du som företagare inte får transportera ditt farliga avfall själv. Kontakta en transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Transportören kan oftast hjälpa till med den dokumentation av avfallstransporten som du är skyldig att ordna.

Mindre mängder farligt avfall får du själv transportera bort efter att du har anmält transporten till länsstyrelsen. Du måste transportera avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.

Du får max transportera 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år.

För att få transportera avfall som innehåller kvicksilver, cyanid, kadmium eller PCB måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Anmäl till Länsstyrelsen att du ska transportera farligt avfall 

Tillsyn och kontroll

Miljötillsynsavdelningen har tillsyn över hantering och transport av farligt avfall. För tillsynen tar vi ut en avgift, 1 140kronor per timme.

Om du bryter mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall har kommunen skyldighet att anmäla det till åklagare. Om du inte kan visa upp ett transportdokument får du betala en miljösanktionsavgift.

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?