Köldmedier

I korthet

Köldmedier kallas också för f-gaser och är olika typer av ämnen som finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Vissa av ämnena är växthusgaser och påverkar klimatet. Därför måste du som är ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning följa ett antal regler när det gäller installation, kontroll och rapportering.

Reglerna gäller inte för privatpersoner utan för verksamheter med aggregat med fyllning av minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Från och med 1 januari 2015 gäller ny lagstiftning i EU. Lagar och regler


Kontrollera läckage

Du måste regelbundet kontrollera att inte köldmedier läcker ut från din anläggning.

Anlita en certifierad kylfirma

Du ska anlita en certifierad kylfirma för att utföra kontrollerna.
Hitta certifierade kylfirmor på incertonline.se

Kontrollera anläggningen regelbundet

Kontrollerna måste ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden köldmedier. Vilken typ av köldmedium du använder spelar också roll. Kylfirman som utför kontrollen vet vad som gäller för dig.

 

TABELL

Mängd

Kontrollintervall

5–49 ton CO2-ekv.

Minst 1 läckagekontroll per år (inom 12 månader)

50–499 ton CO2-ekv.

Minst 2 läckagekontroller per år (inom 6 månader)

500 ton CO2-ekv. eller mer

Minst 4 läckagekontroller per år (inom 3 månader)

Från år 2015 sätts gränserna i ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) i stället för i kg köldmedium.  Lagar och regler


Lämna in kontrollrapport

Har din anläggning totalt minst 14 kg köldmedium eller mer ska du skicka in en kontrollrapport till miljötillsynsavdelningen varje år.

Skicka in kontrollrapporten mellan den 1 januari och 31 mars. Rapporten ska gälla föregående år. Du ska också rapportera

 • om anläggningen byter ägare, så att vi fakturerar rätt person
 • nyinstallation eller konvertering av ett aggregat) som innehåller 10 kg köldmedium eller mer.

Det ska rapporten innehålla

Kontrollrapporten ska undertecknas av dig som är operatör, alltså dig som har det faktiska tekniska ansvaret för aggregaten, och innehålla uppgifter om:

 1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
 2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär,
 3. en förteckning över utrustningen,
 4. den totala mängden köldmedier i utrustningen,
 5. den totala mängden påfyllda köldmedier efter eventuella läckage under det senaste kalenderåret,
 6. den totala mängden omhändertagna köldmedier under det senaste kalenderåret,
 7. resultatet av utförda kontroller,
 8. datum för utförda kontroller,
 9. namn, kontaktuppgifter och certifieringsnummer för personal och det företag som har utfört kontrollerna,
 10. utrustning som har skrotats.

Räkna inte med mindre aggregat

När du räknar ut din totala mängd köldmedium behöver du inte ta med aggregat som har mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter.

Från och med 2017 ska även aggregat med mindre än 3 kg fyllning, men med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter, kontrolleras för läckor varje år.

Avgift vid försenad eller utebliven rapport

Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är vi skyldiga enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift. Vi tar också ut en avgift för tiden det tar för oss att handlägga ärendet. 


Vad det kostar

Är du ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning betalar du en fast avgift på 4 560 kronor varje år.

Avgiften är baserad på den tid det tar för oss att handlägga ärendet.

Om du inte kontrollerar dina köldmedier eller skickar in kontrollrapporten för sent behöver du betala en miljösanktionsavgift och en avgift för den tid det tar för oss att handlägga ärendet. Timavgiften är 960 kronor.


Lagar och regler

Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är:

F-gasförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/214 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006

Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Lagstiftning F-gas-förordningen

Från och med 1 januari 2015 gäller ny lagstiftning i EU. Lagen heter F-gas-förordningen och berör dig som är ansvarig för en anläggning med köldmedier.

Det finns flera nyheter i lagstiftningen som kan påverka hur ofta du behöver kontrollera läckage på dina aggregat. Bland annat kan vissa aggregat behöva fler läckagekontroller medan andra inte behöver kontrolleras alls.

Det kommer också att på några års sikt bli ont om de mest växthuspåverkande köldmedier, som exempelvis R404A.

Ändrade gränser vid årlig kontroll av läckor

Från år 2015 sätts gränserna i ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) i stället för i kg köldmedium. Det innebär att 

 • från 2015 kan det finnas krav på tätare kontroller av vissa aggregat
 • från 2015 behöver aggregat som har mer än 3 kg fyllning, men mindre än 5 ton CO2-ekv, inte längre kontrolleras för läckor.
 • från 2017 ska aggregat som har mindre än 3 kg fyllning, men mer än 5 ton CO2-ekv, årligen kontrolleras för läckor.

Förbud att använda HCFC och CFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (klorfluorkarboner) som köldmedium. Förbudet gäller för yrkesmässigt bruk där mängden köldmedier är mer än 3 kg.

Sedan år 2000 är det förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium.

Mer information och vägledning

På naturvardsverket.se kan du få vägledning i regler och lagar om flourerade växthusgaser

Mycket information hittar du också på webbplatsen alltomfgas.se


Kontakt

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se


Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?